Return to К

КЛОЧКО Алла Олексіївна

Клочко Алла Олексіївна – завідуюча навчально-методичним центром Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Має педагогічне звання “вчитель-методист”. Закінчила аспірантуру ЦІППО АПН України.

Працює над науковим дослідженням з проблеми професійної самоосвітньої діяльності вчителів у системі післядипломної освіти.

Автор низки публікацій у наукових та фахових виданнях:

1. Клочко А.О. Соціально-педагогічні передумови і головні тенденції становлення професійної самоосвітньої діяльності вчителя // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. у 2-х част. – Ч.І / Ред. кол. І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДВ Вінниця, 2002. – С.197-202.

2. Клочко А.О. Розвиток навичок самоосвітньої діяльності вчителя в у системі підвищення кваліфікації // Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 р. / Ред. кол.: Н.І.Клокар (голова), В.В. Потіха, О.В. Чубарук (заступник голови) та ін.; Упорядники: Н.І. Клокар, А.О. Клочко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С.67-69.

3. Клочко А.О.Деякі шляхи вдосконалення організації самоосвітньої діяльності вчителів у сучасних умовах // Післядипломна педагогічна освіта: стан, проблеми та перспективи розвитку: Наук.-метод. зб. – Харків, 2004. – С.116-126.

4. Клочко А.О. Порівняльний аналіз рівня сформованості професійних знань учителів загальноосвітніх шкіл, набутих у ході самоосвітньої діяльності // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. – К.: “Логос”. – 2005. – С.21-29.

5. Клочко А.О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки Зб.наук.пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп.ред.) та ін. – Київ_Запоріжжя. – 2005. Вип.36. – С.266-273.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=757