Return to Р

РАССОМАХІНА Ольга Андріївна

Народилася у місті Києві, у 1999 році успішно закінчила Український гуманітарний ліцей  КНУ імені Т. Шевченка. У 1999-2004 роках навчалася на юридичному факультеті Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство». Сьогодні працює старшим викладачем кафедри цивільного та трудового права КНЕУ імені В.Гетьмана.

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності, цивільне право, господарське право, господарський процес, теорія держави і права, філософія права.

Автор та співавтор більше 20 друкованих праць, серед яких – статті у фахових та науково-практичних виданнях, тези конференцій, зокрема:

1. Рассомахіна О.А.  Гармонізація законодавства України про охорону прав на торговельні марки з міжнародно-правовими нормами // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.:КНЕУ, 2004. – С.388-392.

2. Рассомахіна О.А. Роль держави у забезпеченні реалізації інтересів громадянського суспільства //Материалы научно-практической конференции «Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2006. – С.127-130.

3. Рассомахина О.А. К вопросу об основаниях возникновения прав на товарный знак и роль правоприменительной практики в этом процессе // Материалы Х юбилейной международной научно-практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: ООО «Аспект -20003», 2006. – С.221-225.

4. Рассомахіна О.А. Про історію становлення інституту торговельних марок в України та закордоном: відмінність світогляду // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К, 2007. – №7. – С.301-314.

5. Рассомахіна О.А.,Таранущенко О.І. Примусова втрата прав заявників // Інтелектуальна власність. – 2007. – №4. – С.18-22.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=815