Return to В

ВОЛИНЕЦЬ Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Волинець закінчила середню школу в м. Білій Церкві. У 1989-1994 роках навчалася на історико-філологічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя за спеціальністю "Російська мова й література".

Працювала вчителем російської мови та зарубіжної  літератури в загальноосвітніх школах №15 та №16 м. Білої Церкви з 1993 року по 2000 рік; з 2001 року до 2004 року – методистом у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. З 2004 року – методистом, начальником редакційно-видавничого відділу, старшим викладачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ "ВМУРоЛ "Україна", з  2017 року – викладач КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

У жовтні 2008 року захистила дисертаційне дослідження з теми "Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи"на здобуття наукового ступеня «Кандидат педагогічних наук» з теорії та методики навчання зарубіжної літератури в Інституті педагогіки АПН України; кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: методика викладання російської мови та зарубіжної  літератури, літературне краєзнавство, вивчення та викладання української мови у вищих навчальних закладах.

Ірина Миколаївна автор та співавтор  низки публікацій:

1. Волинець І.М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.

2. Волинець І. М. Актуальні питання вивчення літературного краєзнавства у старших класах / І. М. Волинець // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний, методичний аспекти) : зб. матеріалів міжнарод. конф. (Київ, 16-17 жовт. 2003 р.) / Київський міський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури. – К., 2003. – С. 230–233.

3. Волинець І.М. Україна очима зарубіжних письменників: програма факультативного курсу / І.М.Волинець // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2003–2004 н. р. / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2003. – С. 285–292.

4. Волинець І.М. Із історії розвитку літературного краєзнавства / І. М. Волинець // Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти : матеріали наук.-практ. конф. (Біла Церква, 25-26 черв. 2003 р.) / Управління освіти і науки Київської обл. держадміністрації, КОІПОПК. – Біла Церква, 2003. – С. 92–95.

5. Волинець І. М. Психолого-педагогічні аспекти вивчення літературного краєзнавства старшокласниками (у курсі зарубіжної літератури) / І. М. Волинець // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. – №15. – С. 62–64.

6. Волинець І.М. Науково-дослідницька робота старшокласників / І.М.Волинець // Творчість і освіта у вимірах ХХІ століття : матеріали VІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 12-13 трав. 2005 р.) / МОН України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – К. : Екмо, 2005. – С. 63–64.

7. Волынец И.Н. Краеведческий аспект изучения русской литературы в старших классах / И.Н.Волынец // Русский язык и литература : Проблемы изучения и преподавания в Украине : сб. науч. тр. – К., 2005. – С. 57–61.

8. Волинець І. М. Повсякденна й святкова їжа та напої малоросіян у творах Миколи Гоголя / І. М. Волинець // Екотрофологія. Сучасні проблеми : матеріали І Міжнарод.наук.-практ. конф. (Біла Церква, 30 трав. – 1 черв. 2005 р.) / Мін-во аграр. політики, Білоцерківський держ. аграр. ун-т, Ін-т європ. інтеграції. – Біла Церква, 2005. – С. 249–251.

9. Волинець І. М. Використання навчальних технологій у процесі вивчення літературного краєзнавства / І. М. Волинець // Інноваційні технології навчання мов та культури в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Біла Церква, 16-17 груд. 2005 р.) / МОН України, Мін-во аграр. політики України, Білоцерк. ін-т екон. та управління внз "ВМУРоЛ "Україна", Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2005. – С. 83–86.

10. Волинець І. М. Якою має бути МАНівська робота (Поради щодо викладу її змісту та оформлення) / І. М. Волинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 10. – С. 10–12.

11. Волинець І. М. "Пригорнись душею до Вкраїни…" (Літературна композиція "Наша країна у творчості зарубіжних письменників") / І. М. Волинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 1. – С. 10–12.

12. Волинець І. М. Система психолого-педагогічних засад вивчення літературного краєзнавства в курсі літератури / І. М. Волинець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 10. – С. 14–17.

13.   Волинець І. М. Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури (Методичні рекомендації вчителям та старшокласникам) / І. М. Волинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 1. – С. 8–14.

14.   Волинець І. М. Навчальний посібник для майбутнього вчителя / І. М. Волинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 5. – С. 62-63.

15.   Липова Л. А.  Обдарованість: види, діагностування, психолого-педагогічні особливості / Л. А. Липова, І. М. Волинець // Таїна обдарованості: практико-зорієнтований збірник на допомогу тим, хто працює з обдарованими дітьми / Укладач: Заболотний О.В.; За заг. ред. Клокар Н.І. – Біла Церква, 2005.  – С.44-50.

16.   Поберезська Г.Г. Лінгвістичні основи документознаства та інформаційної діяльності: навч. посіб.  / Г. Г. Поберезська, І. М. Волинець; [за ред. І.П.Ющука]. – К.: Знання, 2008. – 351 с.

17.   Волинець І.М. Літературне краєзнавство як важливий засіб навчання і виховання учнів / І. М. Волинець // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. – Вип.. 5. – К.: Міленіум, 2008. – С.  23-31.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=894