Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Рогова В.С. Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки

Рогова В.С.,
аспірант та асистент кафедри технічної іноземної мови Донецького національного технічного університету

 

Рецензент: Коляда М. Г.,
завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки, доктор педагогічних наук, доцент   

                                     

Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки

 

Статтю присвячено питанню реалізації компетентнісного підходу у формуванні конкурентоспроможності майбутніх інженерів під час професійної підготовки у галузі міжнародного співробітництва. Представлено основні визначення понять "компетенції", "компетентнісний підхід" у психолого-педагогічний літературі. Обґрунтовано необхідність приведення освітніх стандартів до рівня підготовки студента відповідно до міжнародних вимог на основі освоєння базових професійних компетенцій на етапі інтернаціоналізації системи вищої освіти Україні.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, конкурентоспроможність, професійна підготовка інженера, професійно-освітнє середовище.

 

Постановка проблеми. На пленарному засіданні 34 Міжнародного симпозіуму IGIP (International Society for Engineering Education) професором Дж.Стакенборгом (Нідерланди) у виступі "Розвиток компетенцій – головне завдання інженерної освіти" було наголошено, що знання, здобуті у процесі навчання, перетворюються в компетенції лише в тому випадку, якщо викладач упроваджує їх у структуру формування професійної поведінки спеціаліста [7]. Функціонально активні знання не забуваються, а "присвоюються", тим самим послідовно поповнюють особистісний інтелектуальний капітал, необхідний для творчої роботи сучасного фахівця. Реалії сучасного етапу розвитку суспільства, потреба підвищення якості технічної освіти спонукало "Міжнародне товариство з інженерної педагогіки IGIP" до вирішення принципово важливого завдання – створення нових навчальних програм для підготовки випускників вищих технічних навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності.

Європейські університети із розвиненими моделями освітніх систем уже вдосконалюють наявні програми та плани: з першого року навчання пов’язують навчальний матеріал з майбутньою професійною діяльністю студентів, перспективами технічного, технологічного, економічного та соціального розвитку суспільства. Урахування вимог професійних обов'язків, а також застосування проблемно-орієнтованих методів і упровадження проектно-організаційних технологій навчання в інженерній освіті дозволяють забезпечити її новий зміст, в основі якого –  компетентнісний підхід, що включає фундаментальні та технічні знання, вміння аналізувати і вирішувати проблеми на основі міждисциплінарного підходу, володіння методами проектного менеджменту, готовність до комунікацій і командної роботи.

Аналіз досліджень і публікацій. Тенденції розвитку інженерної педагогіки розкрито у працях зарубіжних науковців (В.М.Приходько, В.М.Жураковський, Є.Є.Коваленко, В.Ф.Кім, Т.А.Фролова, М.С.Чванова, А.Мелецинек). Із проаналізованого матеріалу можна зробити висновок, що компетентнісний підхід не є принципово новим у сучасній освіті, його окремі елементи завжди були невід'ємною частиною управління якістю навчання та підготовки кадрів.

Різноманітні спеціальні та комплексні засоби організації навчальної діяльності на основі компетентнісного підходу представлені в дослідженнях М.М.Скаткіна, І.Я.Лернера, В.В.Краєвського, Г.П.Щедровицького та інших. Вітчизняні науковці насамперед аналізують питання взаємозв'язку формування компетентності особистості та змісту освіти.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сучасні проблеми професійної підготовки в контексті розвитку вітчизняної інженерної освіти, необхідно зазначити, що на рівні вищої школи особливої актуальності набуває питання зміни динаміки і структури педагогічного процесу, основою організації якого є завдання формування професійно-компетентного фахівця, здатного вирішувати різноманітні завдання, зокрема – і з високим ступенем інноваційної домінанти у професійній діяльності.

Отже, на етапі інтернаціоналізації системи вищої освіти України необхідним є приведення освітніх стандартів рівня підготовки студента до міжнародних вимогх на основі освоєння базових професійних компетенцій. Інженерна діяльність у сучасній реальності має багатофункціональний характер, а саме: проектування технологічних процесів, контролю за експлуатацією техніки, раціональної організації взаємодії людей і технічних засобів, підвищення ефективності їх використання тощо. Подібне поєднання нині стає досить складним, тому проектування сфери діяльності майбутнього інженера може бути пов’язане із впровадженням більш вузької його спеціалізації. Характерною тенденцією є зміна вимог до інженера-дослідника як до фахівця, діяльність якого поступово зближує практичну і наукову сфери: від процесів експлуатації технічних пристроїв до створення принципово нових систем і технологій. Тому випускник технічного вищого навчального закладу повинен бути компетентним, тобто володіти сукупністю взаємопов'язаних якостей особистості (способів виконання діяльності, характеристик мислення, що забезпечують здатність приймати ефективні рішення тощо), знань, умінь, навичок, сформованих відповідно до певного кола предметів і процесів, необхідних, щоб якісно і продуктивно професійно діяти [3; 4].

Аналізуючи наукові праці дослідників проблеми компетентнісного підходу, наводимо основні визначення цього поняття:

 • компетентнісний підхід проявляється як оновлення змісту освіти у відповідь на зміни соціальної економічної реальності (І.Д.Фрумін);
 • компетентнісний підхід є узагальненою умовою здатностей людини ефективно діяти за межами навчальних програм і ситуацій (В.А.Болотов);
 • компетентність є радикальним засобом модернізації (Б.Д.Ельконін);
 • компетентність характеризується можливістю вияву здатностей  в умовах, відмінних від тих, у яких ця компетентність була сформована (В.В.Башев);
 • компетентність визначається як "готовність спеціаліста залучитися до певної діяльності" (А.М.Аронов);
 • компетентність виявляється як атрибут підготовки до майбутньої професійної діяльності (П.Г. Щедровицький).

Нині компетентнісний підхід є основою інноваційних процесів, що відповідає концепції більшості розвинених країн заходу щодо освітнього стандарту і безпосередньо зумовлює перехід до системи заліку професійних компетенцій у структурі змісту та якості освіти. Міжнародне співробітництво у сфері фахової підготовки спонукає українських науковців більш ретельно досліджувати глобальні зміни щодо входження майбутнього інженера у професійне освітнє середовище та його адаптації в ньому [6].

Висновки. Отже, зміна парадигми системи вищої освіти України зумовлена процесами її інтеграції у міжнародний освітній простір. Такі чинники, як формування багаторівневої освітньої структури, розроблення нових стандартів, відповідних сучасному професійному розвитку, тенденції фундаменталізації та гуманізації інженерної освіти обумовлюють необхідність комплексного розгляду питань підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у контексті мобільності та конкурентоспроможності, а також становлення їх як соціально орієнтованих особистостей. Для забезпечення надійності підготовки випускників технічних вищих навчальних закладів до успішної інженерної діяльності необхідно виявити рівень їхньої конкурентоспроможності та можливість ефективного управління процесом професійної підготовки.

 

 

Список використаних джерел

 1.  Гребнев, Л. Модернизация структуры и содержания инженерного образования / Гребнев Л., Кружалин В., Попова Е. // Высшее образование в России. – 2003. – № 4. – С. 46-56.
 2. Гришанова, Н.А. Развитие компетентности специалистов как важнейшее направление реформирования профессионального образования / Н.А.Гришанова // Квалиметрия в образовании : методология и практика : материалы Х Симпозиума. – М. : Изд-во Исслед. центра проблем качества подготовки специалистов, 2002. – Кн.6. – 158 с.
 3. Зимняя, И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования / И.А.Зимняя // Россия в Болонском процессе : проблемы, задачи, перспективы : труды методологического семинара. – М., 2005. – 11 c.
 4. Исаев, В.А. Образование взрослых : компетентностный подход : монография / В.А.Исаев. – Великий Новгород, 2005. – 50 с.
 5. Петрунева, Р.М. Модель специалиста-инженера : от деятельности к компетентности : монография / Р.М. Петрунева. – Волгоград : Политехник, 2007. – 145 с.
 6. Чучалин, А.И. Качество инженерного образования : мировые тенденции в терминах компетенций / Чучалин А.И., Боев О.В., Криушова А.А. // Высшее образование в России. – 2006. – № 8. – С.102-104.
 7.  EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_ACE_Main_Page.htm.

 

Рогова, В.С. Компетентносный подход в формировании конкурентоспособности будущих инженеров в области международного сотрудничества в процессе профессиональной подготовки

Статья посвящена вопросу реализации компетентносного подхода в формировании конкурентоспособности будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки в области международного сотрудничества. Представлены основные определения понятий "компетенции",  "компетентносный подход" в психолого-педагогической литературе. Обоснована необходимость приведения образовательных стандартов к уровню подготовки студента соответственно с международными требованиями на основе освоения базовых профессиональных компетенций на этапе интернационализации системы высшего образования Украины.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, конкурентоспособность, профессиональная подготовка инженера, профессионально-образовательная среда.

 

Rogova, V.S.  Competence Approach in the Formation of the Competitiveness of the Future Engineers in the Branch of International Cooperation in the Professional Training

The article is devoted to consideration of competence approach to formation of the competitiveness of the future engineers in the branch of international cooperation in the professional training. Presents basic definitions of competences and competence approach in the psychological-pedagogical literature and substantiated the necessity of bringing educational standards to the level of training of the student according to the international requirements on the basis of professional skills on the stage of internationalization of the higher education systems in Ukraine.

Key words: competence approach, competence, competitiveness, professional training of engineer, vocational and educational environment.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=966