Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Мартиненко С.А. Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес

УДК  378.091.2

Мартиненко С.А.,

аспірантка кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету

 

Рецензент: Цвєткова Г.Г.,

викладач кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес

У статті визначено методологічне підґрунтя педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника: положення соціальної філософії, філософської антропології та особистісно-діяльнісний, акмеологічний, компетентнісний  підходи. Обґрунтовано трикомпонентну систему цілей цієї педагогічної технології: академічно-практичний, логіко-рефлексивний та ціннісний. Висвітлено зміст етапів упровадження педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника у навчально-виховний процес вищого начального закладу: діагностичного, мотиваційно-ціннісного, теоретико-практичного, професійно-орієнтованого, контрольного.

Ключові слова: фахова компетентність, педагогічна технологія, навчально-виховний процес, система цілей, методологія.

 

Постановка проблеми. Формування особистості професійно компетентного фахівця – провідне завдання педагогіки ХХІ ст. У зв’язку з цим актуальним є оновлення педагогічних методів і прийомів для вдосконалення навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. У цьому контексті важливим є питання психолого-педагогічного дослідження концептуальних засад створення педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню змісту, сутності, структури, системи цілей і методологічного підґрунтя поняття "педагогічна технологія" присвятили наукові праці А. Панфілова, Е. Коротаєва, Г. Федотова, І. Ігнатьєва, В. Гузєєв, Г. Селевко, С. Ступіна, М. Гриньова, Е. Федорчук, Г. Синіцина, Н. Запрудський, М. Виленський, П. Образцов, Г. Сазоненко, Н. Алексєєв, Н. Щуркова, В. Стрельніков, М. Чобітько, К. Баханов, С. Сисоєва, А. Алексюк, І. Зязюн, Г. Сагач, А. Нісімчук, В. Андрущенко та інші.

Метою статті є  визначення методологічного підґрунтя, системи цілей, етапів упровадження в навчально-виховний процес педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника.

Виклад основного матеріалу. Ґрунтуючись на детальному аналізі досвіду представників сучасної психолого-педагогічної науки [1; 2; 3] було сформульовано сутність поняття "педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника", яку трактуємо як комплексну інтегративну науково обґрунтовану систему, що включає учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, методологічний інструментарій, що використовується для проектування, організації, аналізу, корекції результатів педагогічної діяльності з метою формування фахової компетентності студентів.

Відповідно до мети дослідження перейдемо до опису змістовних характеристик педагогічної технології формування фахової компетентності працівника за такою схемою:

 • філософське підґрунтя;
 • психолого-педагогічна концептуальна основа;
 • система цілей;
 • етапи впровадження в навчально-виховний процес.

Так, філософське підґрунтя педагогічної технології формування фахової компетентності працівника складають провідні ідеї сучасної соціальної філософії і філософської антропології. Фахова компетентність відповідно до позиції представників сучасної соціальної філософії [4; 5 та ін.] є ефективним та усвідомленим чинником соціалізації особистості, джерелом духовного й інтелектуального розвитку людини. Тому процес формування фахової компетентності забезпечує плідну взаємодію людини спочатку  з економікою держави, а у процесі професійного й особистісного розвитку – із суспільним виробництвом.

Узагальнюючи наукові погляди представників сучасної філософської антропології [6 та ін.] доходимо висновку, що сформована фахова компетентність забезпечує людині можливість вибору, творчості, є основою формування позитивної Я-концепції, розвитку відкритості, співпраці, довіри до людей, життя, держави як основи гармонійного буття в соціальному оточенні.

Психолого-педагогічну концептуальну основу педагогічної технології формування фахової компетентності працівника складають особистісно-діяльнісний,  акмеологічний та компетентнісний підходи, які найбільш чітко окреслюють систему цілей технології та відповідний методологічний інструментарій. Провідною ідеєю особистісно-діяльнісного підходу [7] є розвиток особистості у процесі виконання певних дій. Ураховуючи, що фахова компетентність як інтегральна якість особистості трудівника оновлюється й удосконалюється у професійній діяльності, а цінність сформованої професійної компетентності полягає в гармонійному поєднанні професійного і особистісного розвитку за рахунок творчої праці, доходимо висновку про фундаментальне значення особистісно-орієнтованого підходу для розроблення зазначеної педагогічної технології.

Фахова компетентність працівника складається із професійно важливих якостей і є необхідною умовою набуття фахівцем професіоналізму. Тому вважаємо, що створення педагогічної технології формування професійної компетентності працівника повинно ґрунтуватися на концептуальних засадах акмеологічного підходу, оскільки його представниками науково обґрунтовано сутність, зміст структуру педагогічних категорії "професійно важливі якості", "професіоналізм" [8]. Ще одним підтвердженням актуальності реалізації акмеологічного підходу є той чинник, що впроваджуючи педагогічну технологію формування фахової компетентності працівника у навчально-виховний процес ВНЗ, у студентів необхідно розвинути внутрішню мотивацію для набуття професіоналізму в майбутньому на міцному фундаменті розвиненої фахової компетентності.

Для того, щоб формувати фахову компетентність студентів впродовж навчання у ВНЗ, необхідно чітко усвідомлювати її структуру, тобто зміст складових як  компонентів. Тому варто враховувати положення наукового доробку представників компетентнісного підходу [9 та ін.], у яких детально розкрито структурні елементи (компоненти) професійної компетентності фахівця та в розгорнутому вигляді представлено їх змістовні характеристики й особливості.

Отже, беручи за концептуальну основу результати наукових досліджень учених, у працях яких розроблено питання особистісно-діяльнісного, акмеологічного, компетентнісного підходів, нами було розроблено педагогічну технологію формування фахової компетентності працівника як комплексну інтегративну систему.

Досліджувана педагогічна технологія має систему цілей, головною з яких є формування фахової компетентності працівника. Ураховуючи зміст і структуру професійної компетентності фахівця [10] було визначено трикомпонентну систему цілей:

 • академічно-практичний компонент полягає у  формуванні цілісної системи загальнонаукових і професійних знань, умінь і навичок; вміння ефективно застосовувати на практиці отримані знання;  вміння працювати з навчальною, довідковою, науковою літературою; системи професійно важливих умінь і якостей; системи ефективних методів і прийомів комунікації у професійному колективі;
 •  логіко-рефлексивний компонент складається з розвитку пізнавальної активності; логічного мислення; розумових операцій аналізу, узагальнення, систематизації; самопізнання, самоаналізу, самоконтролю;
 •  ціннісний компонент – це виховання любові до праці; поваги до трудящих; ціннісного ставлення до обраної професії; працездатності та працелюбності; відповідальності за свої вчинки; поваги до людей; патріотизму, поваги до національної культури.

Відповідно до системи цілей педагогічної технології формування фахової компетентності працівника виділяємо наступні етапи впровадження цієї освітньої технології в навчально-виховний процес ВНЗ: діагностичний, мотиваційно-ціннісний; теоретико-практичний; професійно-орієнтований; контрольно-корекційний. Розглянемо зміст зазначених етапів більш детально.

Зазначаємо, що впровадження педагогічної технології формування фахової компетентності студента відбувається за умови її повного розроблення – від філософської основи до методичного інструментарію. Отже, діагностичний етап передбачає визначення рівня сформованості базових складових фахової компетентності працівника за результатами застосування відповідних педагогічних методів і прийомів. На цьому етапі можлива корекція педагогічних методів і методик залежно від інтелектуально-практичного рівня розвитку студентів. Перелік базових характеристик фахової компетентності студента залежить безпосередньо від обраної спеціальності та специфіки майбутньої професії.

Провідними завданнями мотиваційно-ціннісного етапу на основі застосування педагогічного інструментарію є  наступні: розвиток пізнавальної активності та інтересу до обраної професії, формування сукупності знань про сутність і зміст професійної діяльності за обраним фахом, про фахову компетентність та її значення для розвитку професіоналізму фахівця; мотивація до розвитку фахової компетентності. Тому на цьому етапі педагогічний вплив на мотиваційно-ціннісну сферу студента створює фундаментальну базу для подальшого навчання, впливає на його якість. Ефективним у цьому періоді, на нашу думку, є проведення тематичних конференцій або лекційних занять, що розкривають відомості про видатних працівників обраної професії, про вплив фахівців обраної спеціальності на соціально-економічний  стан держави.

Теоретико-практичний етап упровадження педагогічної технології формування фахової компетентності працівника – це академічне підґрунтя для подальшого особистісного і професійного розвитку студента. На цьому етапі формується фундаментальна система знань із загальнонаукових і спеціальних дисциплін, за допомогою відповідних педагогічних методів і прийомів студенти навчаються ефективно використовувати отримані теоретичні знання для розв’язання навчальних і професійних задач. У процесі теоретико-практичного етапу створюється основа для розвитку фахової компетентності студента.

Професійно-орієнтований етап  – це основа процесу втілення в життя педагогічної технології формування фахової компетентності працівника. Це період формування фахової компетентності як інтегральної якості особистості, що передбачає використання відповідного педагогічного інструментарію. Доцільним є максимальне наближення змісту загальнонаукових дисциплін до специфіки професійної діяльності та практичне спрямування вивчення спеціальних дисциплін. Головним завданням цього етапу є усвідомлення студентами нерозривного зв’язку між теорією і практикою,  можливості досягнення високих результатів професійної діяльності за рахунок ґрунтовної академічної бази.

Завершальним етапом упровадження педагогічної технології формування фахової компетентності працівника у навчально-виховний процес ВНЗ є контрольний. У цей час здійснюється діагностика рівня сформованості фахової компетентності студентів після впровадження технології, аналізуються результати визначення рівня розвитку професійної компетентності на діагностичному та контрольному етапах, ефективність педагогічної технології в цілому.

Висновки. У процесі дослідження було визначено методологічне підґрунтя педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника: положення соціальної філософії, філософської антропології та особистісно-діяльнісний, акмеологічний, компетентнісний  підходи. Розроблено трикомпонентну систему цілей досліджуваної педагогічної технології: академічно-практичний, логіко-рефлексивний та ціннісний компоненти. Висвітлено зміст етапів упровадження педагогічної технології формування фахової компетентності майбутнього працівника у навчально-виховний процес вищого навчального закладу: діагностичного, мотиваційно-ціннісного, теоретико-практичного, професійно-орієнтованого, контрольного.

 

Список використаних джерел

 1. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. / Г.К.Селевко. –  М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 816 с.
 2. Борисова И.И. Интерактивные формы и методы обучения в высшей школе [Текст] / И.И. Борисова, Е.Ю. Ливанова. – Нижний Новгород, 2011.– 65 с.
 3. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе [Текст] / Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. – М. : Педагогическое общество России,  2004.– 144 с.
 4. Сабиров, А.Г. Социально-философская антропология : принципы конституирования и предметного определения [Текст] / А.Г. Сабиров. – М : Изд-во Московского пед. ун-та, 1997. – 120 с.
 5. Человек в экономике и других социальных средах [Текст] / под ред. Ф.Г.Федотовой. – М. : ИФРАН, 2088. – 195 с.
 6. Мартиненко, С.А. Професійна компетентність фахівця : філософський аспект [Текст] / С.А. Мартиненко // Сучасна освіта і наука в Україні : традиції та інновації : матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції; Одеса, 25-26 квітня 2013 р. / Всеукраїнське громадське об’єднання "Нова освіта".  – Одеса, 2013. – С. 174-177.
 7. Мартиненко, С.А. Професійна компетентність як складова професійного становлення фахівця : психологічний аспект [Текст] / С.А. Мартиненко // Наука – Україні : перспективи та потенціал : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції; Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 р. / Всеукраїнське громадське об’єднання "Нова освіта".  – Запоріжжя, 2013. – С. 168-171.
 8. Мартиненко, С.А. Фахова компетентність : психолого-педагогічний аспект [Електронний ресурс] [Текст] / С.А.Мартиненко // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2013. – Вип. №2. – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/20/statti/martinenko.htm.
 9. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании : проблемы интеграции [Текст] / А.А.Вербицкий, О.Г.Ларионова. – М. : Логос, 2009. – 336 с.
 10. Мартиненко, С.А. Професійна компетентність фахівця : сучасний стан проблеми [Текст] / С.А. Мартиненко // Вища школа : інтеграція і співробітництво освітніх систем : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 25-26 квітня 2013 р. – Черкаси, 2013. – С. 64-69.

 

Мартыненко С.А. Педагогическая технология формирования профессиональной компетентности будущего работника: методология, цели, этапы внедрения в учебно-воспитательный процесс

В статье определена методологическая основа педагогической технологии формирования профессиональной компетентности будущего работника: положения социальной философии, философской антропологии и личнстно-деятельностный, акмеологический, компетентностный подходы. Аргументирована трехкомпонентная система целей этой педагогической технологии: практико-академический, логико-рефлексивный и ценностный. Раскрыто содержание этапов внедрения педагогической технологии формирования профессиональной компетентности будущего работника в образовательный процесс высшего учебного заведения: диагностического, мотивационно-ценностного, теоретико-практического, профессионально ориентированного, контрольного.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая технология, образовательный процесс, система целей, методология.

 

Martynenko, S.A. Pedagogical technology of forming of professional competence of future worker: methodology, aims, stages of introduction, is in an educational process

In the article methodological basis of pedagogical technology of forming of professional competence of future worker is certain:  social philosophy, philosophical anthropology, student-activity, acmeological, competence approaches. The three component system of aims is argued by indicated pedagogical technology: a practice-academic, logical-reflexive and valued. The stages of introduction of pedagogical technology of forming of professional competence of future worker are lighted up in the educational process of higher educational establishment: diagnostic, motivational valued, theoretical and practical, professionally oriented, control.

Key words: professional competence, pedagogical technology, educational process, system of aims, methodology.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1477