Return to Розділ 4. Методика, досвід

Сгадова В.В. Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку

УДК 378.147

Сгадова В.В.,
професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат педагогічних наук

 

Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку

 

У статті розкрито необхідність цілеспрямованої організації творчого пошуку вчителів у школі як важливої умови її інноваційного розвитку. Виявлено сутність і зміст педагогічної творчості, схарактеризовано мотиви, що спонукають учителів до творчого пошуку, та рівні їх підготовки до цього процесу. Розкрито зміст роботи керівника школи з організації творчого пошуку вчителів, основні показники її ефективності.

Ключові слова: творчість, творчий пошук, організація творчого пошуку, показники ефективності організації творчого пошуку, мотивування і стимулювання творчого пошуку.

 

Постановка проблема у загальному вигляді. У сучасних умовах помітно зростає роль школи як важливого чинника розвитку й виховання особи­стості, здатної до життя в демократичному суспільстві. За останнє десятиріччя в Україні зроблено суттєві кроки в подоланні одноманітності освіти, оновленні змісту, форм і методів навчання, реалізації принципів демокра­тизації і гуманізації шкільного середовища, що значною мірою сприяє створенню умов для здобуття кожним учнем середньої освіти з урахуванням його пізнавальних інтересів, навчальних можли­востей, творчих здібностей і життєвих планів.

Важливою умовою інноваційного розвитку школи та особистості учня є творчість учителя. Варто зазначити, що українським педагогам у всі часи притаманне професійне експериментаторство та творче новаторство. Вирішення нових проблем учителями-практиками характеризується, зазвичай,  оригінальністю, нестандартністю  розв'язань, виявом ціннісного ставлення. Саме цінності й ідеали вчителя як особистості, яка впливає на формування інших як особистостей, для них були більш важливими, ніж педагогічна техніка. Традиції дослідження, критичного аналізу своєї діяльності, інноваційності й натепер  значною мірою визначають функціонування сучасної української школи.

Отже, сутність педагогічної діяльності спонукає вчителя до творчого пошуку й дослідницької роботи. Тобто актуальності набуває тенденція поєднання вчителем функцій фахівця і дослідника. Саме на цьому свого часу наголошував В. Сухомлинський, зокрема – на необхідності вивести кожного вчителя на шлях дослідження, адже майстром педагогічної праці, на його думку, скоріше за все стає той, хто відчує в собі дослідника.

Мета статті – аналіз проблеми організації творчого пошуку вчителів шкіл різного типу, їх науково-дослідної роботи як важливого чинника творчої самореалізації, розкриття змісту роботи керівника школи щодо забезпечення умов для розвитку педагогічної творчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблема педагогічної творчості достатньо широко висвітлена. Обґрунтуванню її сутності присвячені дослідження представників різних наук: у філософії – В. Біблера, Б. Кедрова, М. Ярошевського; у психології – О. Брушлінського, Л. Виготського, О. Матюшкіна. К. Платонова, Я. Пономарьова; у педагогіці – В. Андрєєва, В. Загвязінського, І. Зязюна, В. Кан-Калика, В. Краєвського, Н. Кузьміної, Г. Сагач. Філософи розглядають проблему творчості на основі положення, що творчість виникає і розвивається у процесі взаємодії суб'єкта й об'єкта, унаслідок чого створюється якісно новий продукт, що характеризується неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.

У психології творчість розглядається як продукт мислительної діяльності людини. На думку Л. Виготського, результатом репродуктивного мислення є відтворення існуючих знань, а продуктивного – відкриття чогось нового [3].

Загальні та специфічні особливості професійної творчої діяльності вчителя досліджено у працях Ю. Азарова, Ф. Гоноболіна, В. Загвязинського, В. Кан-Калика. Однак  поза  увагою  дослідників  залишаються   питання системності підходу до організації творчого пошуку вчителів у школі.

Виклад основного матеріалу. Діяльність учителів у сучасній школі – це неперервне педагогічне дослідження, адже вони здійснюють пошук, пізнання нового, розробляють і розв'язують наукові та практичні проблеми. Творчого вчителя завжди відрізняє постійний пошук опти­мальних дидактичних, виховних, методичних та інших педагогічних рішень, у нього добре розвинена рефлексія, сформована потреба творити, створювати нове. Разом із тим пошук способів удосконалення педагогічної діяльності багатьма вчителями здійснюється без необхідних наукових знань про сутність педагогічної творчості й механізм її здійснення. У таких педагогів, зазвичай, відсутні високі результати праці, що ча­сом веде до розчарування у професії, виникнення по­чуття незадоволення своєю педагогічною діяльністю.

Безперечно, формування творчого вчителя, здатного успішно розв'язувати освітні й виховні завдання, повинно починатися ще у ВНЗ, про­те особливо важливого значення сьогодні набуває проблема підготов­ки вчителя до творчого пошуку безпосередньо у школі, де він працює. У зв'язку з цим одним із важливих завдань керівника школи є забезпечення умов для педагогічної творчості, ство­рення цілісного інноваційного простору, що передбачає упровадження нових освітніх технологій, засобів педагогічної діяльності.

Інноваційна діяльність у школі потребує наукової організації навчально-виховного та управлінського процесів. Саме науково-організаційний супровід забезпечує теоретичну значущість ідеї: процесуальну обґрунтованість етапів її упровадження, достовірність моніторингових даних, можливість відтворення нової освітньої ідеї в різних соціально-педагогічних умовах [2]. Тобто інноваційна педагогічна діяльність передбачає тісний взаємозв'язок теорії і практики. Йдеться про те, що нова педагогічна ідея набуває широкого розповсюдження лише у випадку її апробації в навчально-виховному процесі.

Підготовка вчителя до творчої педагогічної діяльності – неодмінна умова й важливий чинник її успішного здійснення. Підготовчий процес має три складові: формування у вчителів професійної мотивації до творчої діяльності, оволодіння знаннями про сутність педагогічної творчості й технологією її здійснення, набуття вмін­ь і навичок дослідницької роботи.

Для директора школи важливо спрямувати вчителів до забезпечення ефективної та якісної професійної діяльності, що передбачає інноваційні перетворення. Завдання керівника закладу – допомогти колегам сформувати й удосконалити необхідні компетентності, що забез­печують розвиток закладу освіти.

Будь-яка діяльність, зокрема й педагогічна творчість, зумов­лена, здебільшого, не одним, а декількома мотивами, що знахо­дяться в певній підпорядкованості. До першої групи належать мотиви, які виникають у процесі професійної діяльності та пов'я­зані із внутрішньою потребою вчителя у творчій діяльності, виражають усвідомлене прагнення і стійкий інтерес до неї.

Мотиви, що належать до другої групи, виникають під впли­вом конкретних обставин, які складаються, тобто на основі розуміння суспільної значущості творчої діяльності; однак при цьому інтерес до неї викликаний зовнішніми стимулами. Наприклад, творча праця стимулюється потребою в самоповазі, створенні власного іміджу, визнанні та схваленні колективом результатів роботи, можливістю творчого зростання тощо; в інших – праця може бути зорієнтована й на зовнішню офіційну оцінку, на бажання одержати зовнішні знаки уваги – нагороду, похвалу, заохочен­ня (моральне й матеріальне).

Потреби виражаються в інтересах, цілях і прагненнях. Так, інтерес має важливе значення у здійсненні будь-якої діяль­ності людини як суттєвий стимул здобуття знань, важлива умова творчого ставлення вчителя до своєї роботи. Тому формування у вчителів інтересу безпосередньо до змісту й характеру творчої педагогічної діяльності є обо­в'язковою складовою діяльності керівників шкіл.

Отже, управління дослідницькою діяльністю вчителів насамперед має бути спрямоване на їх стимулювання й мотивацію до творчого пошуку. Це потребує не тільки матеріальних витрат, але й витрат часу, енергії, життєвих сил.

Важливим компонентом підготовки вчителя до творчої діяль­ності є знання з педагогіки, психології, соціології, фізіології і гігієни дітей і підлітків, обізнаність у сутності й механізмах творчого процесу, щодо структури творчої особистості, особливостей дитячої творчості, способів її розвитку тощо.

Творче застосування різноманітних прийомів і методів навчання, використання засобів, пошук оптимальних способів удосконалення навчально-ви­ховного процесу з урахуванням конкретних умов потребує від учителя творчих педагогічних умінь, а саме: генерувати не­стандартні ідеї; визначати проблему, протиріччя і способи їх подо­лання; аналізувати, порівнювати, систематизувати й  обґрунтовувати педагогічні факти та явища, співпрацювати з колегами; використовувати досвід інших педагогів; планувати й раціональ­но розподіляти сили; здійснювати самоаналіз, рефлексію, само­оцінювання досягнень.

Зміст роботи керівника школи з організації творчої діяль­ності вчителів полягає у вивченні їхніх потреб щодо впровадження педа­гогічних інновацій, всебічному аналізі стану навчально-вихов­ного процесу, оцінюванні морально-психологічного клімату в колек­тиві, виявленні умов, що забезпечують ефективне здійснення цього процесу; плануванні методичної роботи з педагогами з урахуванням рівня їхньої підготовки до творчої діяльності.

Виокремлюємо три рівні  підготовки вчителів до творчої діяльності – високий, середній і низький.

 Для групи вчителів, які мають високий рівень  підготовки до творчої діяльності, характерним є позитивне ставлення до педагогічної діяльності, орієнтація на творчість як суттєву характеристику педагогічної діяльності, сформована потреба у творчих досягненнях і самопізнанні, володіння знаннями із проблеми творчості, дослід­ницькими вміннями. Вони мають власний погляд на педагогічні положення, критично аналізують свій досвід і напрацювання колег, ефективно застосовують інноваційні прийоми і методи роботи, нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу.

У вчителів, які мають  середній рівень підготовки до творчої діяльності, переважають моти­ви престижності участі у творчій діяльності, бажання підвищи­ти рівень професійної майстерності, зробити навчання учнів більш цікавим. Інтерес до педагогічної творчості має вибірковий характер. Знання з цієї проблеми недостатньо повні, творчі педагогічні вміння проявляються лише частково. Педагоги менш самостійні у своїх діях і прийнятті рішень, їм часто бракує досвіду творчої діяльності.

Педагогам із низьким рівнем підготовки до творчої діяльності  притаманний не­стійкий інтерес до педагогічної творчості, який виникає внаслідок періодичного стимулювання адміністрацією школи. Педагогічна діяльність практично не містить елементів новиз­ни, творчого підходу, що обумовлено, головним чином, поверх­невими знаннями із проблеми педагогічної творчості, слабо роз­виненими творчими здатностями, майже не сформованими твор­чими вміннями. У таких учителів репродуктивне мислення пе­реважає над творчим, спостерігається низький рівень інтелек­туального розвитку, уяви, педагогічного мислення та інтуїції.

Висновки. Організація творчого пошуку вчителів у сучасній школі – це наукова проблема, яка потребує спеціального досліджен­ня. Застосування програмно-цільового підходу до її реалізації передбачає створення творчого колективу учителів, об'єднаних єдиними інтересами, спільною ідеєю, яку вони реалізують від задумки до кінцевого результату, значною мірою сприяє становленню у школі педа­гогіки співробітництва, посиленню творчої складової діяль­ності вчителів і керівників шкіл.

Однією з характерних ознак творчості є розвиток і саморозвиток особистості; при цьому основним механізмом як розвитку, так і саморозвитку є, на думку В. Андрєєва [1], розв'язання суперечностей, творчих завдань, для чого необхідні об'єктивні й суб'єктивні особистісні умови. Результат цієї діяльності має новизну й оригінальність, особистісну й соціальну значущість.

Нині науково-дослідницька робота вчителів у школі потребує значних часових і фінансових витрат (прид­бання літератури, виготовлення дидактичного матеріалу, оформ­лення результатів експерименту тощо).  У зв'язку з цим виникає проблема морального й матеріального стимулювання творчо працюючих учителів, яку потрібно вирішувати не тільки на  внутрішньошкільному рівні.

До основних показників ефективної організації творчої діяль­ності вчителів можна віднести такі: їхнє позитивне ставлення до цієї діяльності, стійкий інтерес до певної педагогічної пробле­ми; оволодіння методами педагогічного дослідження; викорис­тання дослідницьких умінь в інших видах практичної діяль­ності, конструювання власного педагогічного досвіду; оволодіння методами самоаналізу і самооцінювання; високий рівень пізнавальної активності, якість навчально-виховного процесу.

Результатом такого процесу має бути створення унікального творчого колективу компетентних учителів, які реалізують сучасні підходи до навчання з метою розвитку твор­чих можливостей і здібностей школярів.

Ефективність інноваційних процесів у школі значною мірою залежить від підготовки адміністрації навчального закладу. Управлінці, зокрема, повинні знати сутність і зміст нововведень, механізм їх упровадження, уміти організовувати спільну  діяльність учителів, створювати творчу атмосферу для педагогічного пошуку, знати перспективи розвитку школи, підтримувати творчий пошук педагогів, виявляти управлінську компетентність.

 

Список використаних джерел

  1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань, 1989. – 168 с.
  2. Ващенко Л. М. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою. Педагогічні інновації столичної освіти : теорія і практика : науково-методичний щорічник / Л. М. Ващенко. – К., 2001. – С. 277–289.
  3. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Изд. 5-е., испр. – М. : Лабиринт, 1999. – 352 с.

 

Сгадова В. В. Организация творческого поиска учителей в школе как условие ее инновационного развития

 В статье акцентировано внимание на необходимости целенаправленной организации творческого поиска учителей в школе как важнейшего условия ее инновационного развития. Раскрыты сущность и содержание педагогического творчества, охарактеризованы мотивы, которые побуждают учителей к творческому поиску, а также уровни их подготовки к этому процессу. Проанализировано содержание работы руководителя школы по организации творческого поиска учителей.

Педагогическое творчество рассматривается как процесс решения учителем разнообразных учебно-воспитательных ситуаций, поиск эффективных форм и методов обучения учащихся, развитие творческой самореализации учителей, что непременно приведет к дальнейшему инновационному развитию школы.

Ключевые слова: Творчество, творческий поиск, организация творческого поиска, показатели эффективности творческого поиска, мотивация и стимулирование творческого поиска.

 

Sgadova, V. Arranging Teachers’ Creative Search at Secondary School as a Precondition of its Innovative Development

The author of the article pays attention to the importance of determined organization and creation of appropriate conditions for teachers’ creative work at the secondary school which is viewed as a prime precondition of its innovative development. The essence and content of pedagogic creative work are revealed, incentives encouraging teachers’ creativity are analyzed and the levels of their preparation are defined. The essence of the school head master’s work of arranging teachers’ creative search is analyzed.

Key words: teachers’ creativity, creative search, arranging teachers’ creative search and levels of its effectiveness, motivation, incentives. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2458