Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Мазін В. М. Організація виховного процесу у групах єдиноборств ДЮСШ

Мазін В. М.,
докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Рецензент: Сущенко А.В.,
завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктор педагогічних наук, професор

 

Організація виховного процесу у групах єдиноборств ДЮСШ

 

Висвітлено сутність авторської концепції організації виховного  процесу у групах єдиноборств ДЮСШ. Обґрунтовано план дослідної роботи з перевірки ефективності розроблених автором концептуальних засад. Висвітлено та інтерпретовано результати дослідної роботи у групах ушу саньда.

 Ключові слова: виховний процес, організація, дослідна робота, ДЮСШ, ушу саньда.

 

Постановка проблеми. Однією з ефективних складових позашкільної освіти є система дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), яка, окрім розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для їхнього гармонійного виховання.

Питання побудови навчально-тренувального процесу в ДЮСШ різнобічно розроблені наукою. У той же час особливої наукової уваги потребує виховний аспект занять у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Аналіз останніх публікацій. Публікації останнього часу, присвячені означеній проблематиці (С. Авілкіна, К. Жукотинський, А. Сватьєв, О. Калюжна, В. Лисяк, О. Свириденко, Я. Сивохоп), не створюють належного теоретико-методичного підґрунтя для організації виховного процесу в ДЮСШ, зокрема, вони не дають відповіді на питання про цільові орієнтири виховного процесу, пріоритетні методи та прийоми виховної роботи тренерів-викладачів, засоби діагностики результативності виховного процесу.

Означені обставини обумовили актуальність спрямування наших наукових зусиль на розроблення концепції організації виховного процесу в ДЮСШ.

Мета та завдання дослідження. Для перевірки припущення про ефективність організації виховного процесу ДЮСШ на визначених нами концептуальних положеннях у групах з одноборств у 2007-2013 рр. проведено дослідну роботу. Мета дослідження: перевірка гіпотези про ефективність авторських теоретико-методичних напрацювань з організації виховного процесу у групах ушу саньда дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдання дослідження: висвітлення сутності концептуального задуму з організації виховного процесу у ДЮСШ; розроблення плану і умов проведення емпіричного дослідження; оцінювання рівня організованості виховної системи, а також рівня олімпійської культури вихованців експериментальних і контрольних ДЮСШ; аналіз результатів дослідження та формулювання висновків. База: експериментальним навчальним закладом стала ДЮСШ 10 м. Запоріжжя. Контрольним закладом витупила Обласна федерація ушу м. Луганська. Кількість вихованців у кожній вибірці складала 8 осіб (2 дівчини та 6 юнаків).

Дослідження виконано у межах науково-дослідної роботи "Наукове обґрунтування ефективних форм і методів організації діяльності системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (номер державної реєстрації 0112U005360), а також комплексного наукового проекту "Теоретико-методологічні засади формування особистісної фізичної культури в дітей та молоді" (номер державної реєстрації 0113U001205).

Результати дослідження. Відповідно до нашої концепції, організація виховного процесу в ДЮСШ є діяльністю адміністрації спортивної школи, а також закладу підвищення кваліфікації тренерів-викладачів зі створення та впорядкування взаємодій суб'єктів виховної системи на рівні окремо взятої навчально-тренувальної групи в поєднанні із забезпеченням дотримання тренерами-викладачами певних методів і цільових орієнтирів виховної роботи в різних ситуаціях навчально-тренувального процесу [5].

Концепція передбачає, що елементами діяльності з організації виховного процесу в ДЮСШ є: стосовно тренера-викладача – створення спортивного колективу, забезпечення єдності компонентів виховної системи, освоєння виховного середовища; стосовно адміністрації ДЮСШ – забезпечення відповідності тренера-викладача професійним вимогам, визначення ступеня організованості виховної системи; щодо закладу підвищення кваліфікації – формування у тренерів-викладачів знань з теорії виховання.

Отже, у розробленій нами концепції як ключову умову оволодіння тренерами-викладачами необхідними знаннями з теорії виховання  передбачено систематичне й обов'язкове підвищення кваліфікації у профільному вищому навчальному закладі. При цьому стосовно адміністрації ДЮСШ діяльність з організації виховного процесу виражається у забезпеченні дотримання тренерами-викладачами певної пріоритетності методів і цільових орієнтирів виховної роботи в різних ситуаціях навчально-тренувального процесу, а також контролю ефективності цього процесу.

Відповідно до нашого концептуального задуму, цільовим орієнтиром організації виховного процесу в ДЮСШ має стати створення умов для інтеріоризації вихованцями цінностей олімпізму й формування на цій основі системи особистісних диспозицій у складі ментального габітусу. Ця система диспозицій визначається нами як олімпійська культура особистості.

Спрямованість організації виховного процесу в ДЮСШ на формування олімпійської культури вихованця визначає такі напрями діяльності тренера-викладача: формування ціннісних орієнтацій вихованців; формування рис особистості; закріплення цих рис у поведінці та формування на їх основі стилю життя, що відповідає ідеалам олімпізму [4].

Гіпотезою дослідження є припущення про те, що впровадження означених положень у практику підвищить ефективність організації виховного процесу у групах ДЮСШ, вихованці яких спеціалізуються на одноборствах.

План дослідної роботи передбачав порівняння стану виховної системи, а також рівня розвитку олімпійської культури вихованців двох ДЮСШ на початку та наприкінці впровадження в одному з них авторських методичних напрацювань. При цьому отримання даних за визначеними методиками в експериментальному та контрольному ДЮСШ відбувалося в незалежних групах спеціалізованої базової підготовки.

У дослідженні залежними змінними (результативними ознаками) було визначено: по-перше, зв’язки (відношення) у виховній системі ДЮСШ (рівень згуртованості колективу, ціннісна єдність колективу, відношення між тренером та колективом); по-друге, рівень розвитку олімпійської культури випускників ДЮСШ.

Незалежною змінною (фактором) обрано спосіб організації виховного процесу у ДЮСШ. Зокрема, юні спортсмени, які займалися у групах ушу саньда, підлягали впливу незалежної змінної за двома варіантами:

 • за першим варіантом – організація виховного процесу на засадах наявних традицій (контрольні вибірки формувалася із числа вихованців Обласної федерації ушу м. Луганська (контрольний заклад);
 • за другим варіантом – організації виховного процесу у ДЮСШ відбувалася відповідно до авторського концептуального задуму (вибірки формувалися з числа вихованців експериментальної ДЮСШ, якою було обрано дитячо-юнацьку спортивну школу № 10 м. Запоріжжя (експериментальна ДЮСШ).

Відзначимо, що у силу того, що групи належали до етапу спеціалізованої базової підготовки, рівень спортивної майстерності, вік вихованців були приблизно однакові. Вибірки у контрольному закладі та експериментальній ДЮСШ вирівнювалися за параметрами статі. Кількість вихованців у кожній вибірці складала – 8 осіб (2 дівчини та 6 юнаків).

У незалежних групах експериментальної ДЮСШ та контрольного закладу вимірювання результативних ознак проводилося у 2007 та у 2013 рр. (загалом, експериментальна робота тривала 6 років). На основі отриманих даних встановлювалася динаміка результативних ознак у кожному із закладів, а також наявність відмінностей між експериментальною ДЮСШ та контрольним колективом на початку та наприкінці дослідної роботи.

Для встановлення відмінностей між вихованцям експериментальної ДЮСШ та контрольного спортивного колективу, а також з метою визначення динаміки результативних ознак використано статистичний критерій Манна-Уїтні (U критерій), що представляє непараметричну альтернативу t-критерію для незалежних вибірок. При цьому нульова гіпотеза (H0) має наступний вигляд: рівень ознаки у другій вибірці – не нижче рівня ознаки у першій вибірці; альтернативна гіпотеза (H1) формулюється таким чином: рівень ознаки у другій вибірці – нижче рівня ознаки у першій вибірці. У нашому дослідженні нижній показник статистичної достовірності відповідав інтервалу довіри 95% (рівню значущості p≤0,05) [2; 6]. Оброблення даних здійснювалося з використанням програмного пакету Statistica 6 [8].

Вимірювання результативних ознак в експериментальному та контрольних ДЮСШ здійснювалися з використанням наступних методик:

 • для встановлення рівня сформованості олімпійської культури – авторська методика діагностики сформованості олімпійської культури;
 • для встановлення ступеня сформованості виховної системи – модифікована методика "Ціннісно-орієнтаційна єдність групи" (ЦОЄ) [3], методика встановлення індексу групової згуртованості Сішора (ІГЗ) [1], методика “Шкала тренер – спортсмен”, розроблена Ю. Ханіним та А. Стамбуловим [7].

Представляємо результати вимірювання результативної ознаки, а також інтерпретацію отриманих даних: результати порівняння відношення до компонентів олімпійської культури спортсменів експериментальної та контрольної ДЮСШ за критерієм Манна-Уїтні у 2007 році наводимо в таблиці 1, а результати такого порівняння в 2013 році – у таблиці 2.

Таблиця 1

Порівняння даних, отриманих за авторським опитувальником у 2007 р.

 

Змінні

Сума рангів

U [2;8]

Р-рів.

Стат. гіп.

Контрольний заклад

Експериментальна
ДЮСШ

Ставлення спортсмена до свого здоров’я

68,0

68,0

32,00

1,000

H0 

Ставлення спортсмена до свого внутрішнього світу

59,0

77,0

23,00

0,345

H0 

Ставлення спортсмена до моральних цінностей

54,0

82,0

18,00

0,141

H0 

Ставлення спортсмена до культури поведінки

61,0

75,0

25,00

0,462

H0 

Ставлення спортсмена до соціально важливої діяльності

62,0

74,0

26,00

0,529

H0 

Ставлення спортсмена до свого "духовного Я"

62,0

74,0

26,00

0,529

H0 

Загальне ставлення спортсмена до цінностей олімпійської культури

68,0

68,0

32,00

1,000

H0 

 

 

Таблиця 2

Порівняння даних, отриманих за авторським опитувальником у 2013 р.

 

 Змінні

Сума рангів

U [2;8]

Р-рів.

Стат. гіп.

Контрольний заклад

Експериментальна
ДЮСШ

Ставлення спортсмена до свого здоров’я

42,5

93,5

6,5

0,007

H1

Ставлення спортсмена до свого внутрішнього світу

45,0

91,0

9,0

0,016

H1

Ставлення спортсмена до моральних цінностей

38,0

98,0

2,0

0,002

H1

Ставлення спортсмена до культури поведінки

46,5

89,5

10,5

0,024

H1

Ставлення спортсмена до соціально важливої діяльності

44,0

92,0

8,0

0,012

H1

Ставлення спортсмена до свого "духовного Я"

40,5

95,5

4,5

0,004

H1

Загальне ставлення спортсмена до цінностей олімпійської культури

36,0

100,0

0,0

0,001

H1

 

Як бачимо з таблиць 1, 2, у порівнянні даних, отриманих за допомогою авторського опитувальника за критерієм Манна-Уїтні, в контрольному закладі та експериментальній ДЮСШ в 2007 році не було виявлено відмінностей у ставленні вихованців до жодного з компонентів олімпійської культури, а також загальному ставленні до олімпійських цінностей. У 2013 році між даними, отриманими у контрольному закладі та експериментальній ДЮСШ, за всіма шкалами опитувальника відзначено відмінності на прийнятому рівні значущості.

Відповідно до плану дослідження нами було визначено динаміку ставлення до компонентів олімпійської культури юних спортсменів експериментального закладу та контрольної ДЮСШ, що представляємо в таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка розвитку компонентів олімпійської культури вихованців експериментального закладу та контрольної ДЮСШ

 

 

Сума рангів

U [2;8]

Р-рів.

Стат. гіп

2007

2013

Ставлення спортсмена до свого здоров’я

 

Контрольний заклад

64,5

71,5

28,5

0,71

H0

Експериментальна ДЮСШ

42,00

94,00

6,00

0,006

H1

Ставлення спортсмена до свого внутрішнього світу

 

Контрольний заклад

61,5

74,5

25,5

0,49

H0

Експериментальна ДЮСШ

48,00

88,00

12,00

0,036

H1

Ставлення спортсмена до моральних цінностей 

 

Контрольний заклад

74,0

62,0

26,0

0,53

H0

Експериментальна ДЮСШ

54,00

82,00

18,00

0,141

H0

 Ставлення спортсмена до культури поведінки

 

Контрольний заклад

70,5

65,5

29,5

0,79

H0

Експериментальна ДЮСШ

52,00

84,00

16,00

0,093

H1

 Ставлення спортсмена до соціально важливої діяльності

 

Контрольний заклад

62,0

74,0

26,0

0,53

H0

Експериментальна ДЮСШ

44,00

92,00

8,00

0,012

H1

Ставлення спортсмена до свого "духовного Я"

 

Контрольний заклад

68,0

68,0

32,0

1,00

H0

Експериментальна ДЮСШ

42,00

94,00

6,00

0,006

H1

 Загальне ставлення спортсмена до цінностей олімпійської культури

 

Контрольний заклад

74,0

62,0

26,0

0,53

H0

Експериментальна ДЮСШ

39,00

97,00

3,00

0,002

H1

 

Як бачимо з табл. 3, у контрольній ДЮСШ динаміка результатів, отриманих за авторським опитувальником, не має статистично підтвердженого характеру за жодною зі шкал. Разом з тим в експериментальній ДЮСШ така динаміка спостерігається за більшістю шкал, а також за підсумковою шкалою. Відзначимо, що виключення складає шкала "Ставлення спортсмена до моральних цінностей", за якою динаміка хоча й має виражений характер, але не може вважатися статистично достовірною на рівні значущості р<0,05.

З метою порівняння даних, отриманих за модифікованою методикою ЦОЄ у групах експериментальної ДЮСШ та контрольного закладу в 2007 та 2013 роках, було зіставлене значення коефіцієнту конкордації Кендалла, який відображає узгодженість думок вихованців ДЮСШ. Результат цього зіставлення подаємо в табл. 4.

Таблиця 4

Коефіцієнт конкордації даних, отриманих в експериментальному ДЮСШ та контрольному закладі за модифікованою методикою ЦОЄ

 

ДЮСШ

Коефіцієнт конкордації Кендалла W

Я

Інші

Партикулярне

Вище

2007

Контр

0,2

0,13

0,17

0,58

Експер

0,36

0,23

0,36

0,36

2013

Контр

0,49

0,39

0,33

0,49

Експер

0,75

0,84

0,93

0,64

 

Відзначимо, що в аналізі отриманих даних виходили з наступних міркувань: у разі, якщо W<0,2-0,4 – узгодженість думок респондентів є слабкою; W=0,4-0,5 – узгодженість є задовільною; W>0,6-0,8 – узгодженість думок є високою.

Як бачимо з таблиці 4, коефіцієнт конкордації точок зору вихованців контрольного закладу та експериментальної ДЮСШ у 2007 році за ставленням до всіх груп цінностей вказує на те, що узгодженість думок респондентів є низькою або задовільною. При цьому за більшістю груп цінностей в експериментальній ДЮСШ узгодженість є дещо вищою, ніж у контрольній.

У 2013 році між коефіцієнтами конкордації думок учасників контрольної та експериментальної ДЮСШ спостерігається виражена відмінність. Якщо в контрольній ДЮСШ за всіма групами цінностей коефіцієнти конкордації відповідають слабкому або задовільному рівню узгодженості думок, то в експериментальній ДЮСШ ці коефіцієнти вказують на високу узгодженість думок респондентів.

Варто зазначити, що в рейтингу цінностей вихованців експериментальної ДЮСШ цінності, що було визначено нами як цільові в розвитку олімпійської культури, займали більш високі позиції. Зокрема: у групі "Я" верхні чотири позиції рейтингу зайняли: "фізичне здоров’я", "краса внутрішнього світу", "краса тіла", "інтелект"; у групі цінностей "Інші" – "моральність", "культурність поведінки", "повага до інших людей", "чесність"; у групі "Діяльність" – "працьовитість", "сумлінність", "вміння планування діяльності", "відповідальність"; у групі "Вище" – "цілеспрямованість", "активність", "сила духу", "самостійність". У контрольному закладі верхні позиції рейтингу займали випадкові цінності.

Результати порівняння даних, отриманих в експериментальній ДЮСШ та контрольному закладі за методикою ІГЗ у 2007 та 2013 рр., подаємо в таблиці 5.

Таблиця 5

Порівняння значення індексу групової згуртованості, отриманого в експериментальному та контрольному ДЮСШ

 

Рік

Сума рангів

U [2;8]

Р-рів.

Стат. гіп.

Контр

Експер

2007

64,50

71,5

28,5

0,713

H0

2013

39

97

3,0

0,002

 H1

 

Як бачимо з таблиці 5, порівняння за критерієм Манна-Уїтні індексів групової згуртованості, який характеризує ставлення спортсменів до своєї команди, у 2007 р засвідчило, що статистично значущої відмінності між контрольним закладом та експериментальною ДЮСШ немає. У 2013 році відмінності між значеннями індексу групової згуртованості набувають статистично значущого характеру, що вказує на виражений розвиток зв’язків у відношеннях "спортсмен – спортсмен" у виховній системі експериментальної ДЮСШ.

Останнім параметром сформованості виховної системи ДЮСШ були результати оцінювання взаємин між тренером і спортсменами з використанням методики "Шкала тренер – спортсмен". Результати порівняння даних, отриманих в експериментальному закладі та контрольній ДЮСШ на етапах дослідження, що відповідають 2007 та 2013 рокам, подаємо в таблиці 6.

Таблиця 6

Порівняння даних, отриманих в експериментальній ДЮСШ та контрольному закладі за методикою "Шкала тренер – спортсмен"

 

Компонент ставлення

Сум. ранг

U [2;8]

p-рів.

Стат. гіп.

Контр

Експер

2007

Гностичний

72,0

64,0

28,0

0,67

H0

Емоційний

70,5

65,5

29,5

0,79

H0

Поведінковий

68,0

68,0

32,0

1,00

H0

Загальне ставлення

68,0

68,0

32,0

1,00

H0

2013

Гностичний

52,0

84,0

16,0

0,09

H1

Емоційний

55,0

81,0

19,0

0,17

H1

Поведінковий

48,5

87,5

12,5

0,04

H1

Загальне ставлення

52,0

84,0

16,0

0,09

H1

 

Як бачимо з таблиці 6, під час порівняння даних, отриманих в експериментальній ДЮСШ та контрольному закладі за методикою "Шкала тренер – спортсмен" у 2007 р., не виявлено відмінностей за жодним компонентом ставлення вихованців до свого тренера. Не виявлено також відмінностей за підсумковою шкалою методики. У 2013 р. такі відмінності відмічаються на прийнятому рівні значущості, отже, в експериментальній ДЮСШ ставлення вихованців до різних аспектів діяльності тренера як на індивідуальному, так і на груповому рівні більш позитивне, ніж у контрольному закладі.

Проведена дослідна робота дає підстави для таких узагальнень.

1) Процес розвитку олімпійської культури був більш ефективним в експериментальному закладі порівняно з контрольною ДЮСШ, на що вказують наступні факти:

 • відсутність відмінностей між ставленням до олімпійських цінностей, встановлена за критерієм Манна-Уїтні на основі порівняння даних, отриманих за допомогою авторського опитувальника в контрольному закладі та експериментальній ДЮСШ в 2007 році;
 • наявність відмінностей між ставленням до всіх олімпійських цінностей, встановлена за критерієм Манна-Уїтні на основі порівняння даних, отриманих за допомогою авторського опитувальника в контрольному закладі та експериментальній ДЮСШ в 2013 році;
 • динаміка у ставленні до більшості олімпійських цінностей в експериментальній ДЮСШ, встановлена за допомогою авторського опитувальника, виявлена за допомогою порівняння за критерієм Манна-Уїтні, і відсутність такої динаміки у контрольній ДЮСШ.

2) Ступінь організованості виховної системи експериментальної ДЮСШ був більш високим, ніж у контрольному закладі, на що вказують такі факти:

 • конкретна група експериментальної ДЮСШ на етапі дослідження, що відповідає 2013 р., є згуртованою спільністю (на відміну від етапу дослідження, що відповідає 2007 р.). При цьому цінності, що утворюють цю спільність, відповідають олімпійським ідеалам. У контрольній ДЮСШ у 2013 р. рівень згуртованості значно нижчий, а характер цінностей вихованців відрізняється від олімпійських ідеалів;
 • у ставленні спортсменів експериментальної ДЮСШ та контрольного закладу до своєї команди у 2007 р немає суттєвої різниці. У 2013 році відмінності між цим ставленням набули статистично значущого характеру. При цьому у виховній системі експериментальної ДЮСШ розвиток зв’язків у взаєминах "спортсмен – спортсмен" знаходиться на більш високому рівні ніж в контрольному закладі;
 • у 2007 р. в експериментальному закладі та контрольній ДЮСШ не виявлено відмінностей за жодним компонентом ставлення вихованців до свого тренера. У 2013 р. такі відмінності є, що вказує на більш позитивне ставлення вихованців експериментальної ДЮСШ до різних аспектів діяльності свого тренера як на індивідуальному, так і на груповому рівні. 

Висновки. Установлені в ході дослідно-експериментальної роботи факти свідчать про те, що в експериментальній ДЮСШ, на відміну від контрольного закладу, організація виховного процесу є більш ефективною, підтверджуючи тим самим основну гіпотезу дослідження.

 

Список використаних джерел

 1. Волков И. П. Практикум по спортивной психологи / И. П. Волков. – М. : ФиС, 2002. – 288 с.
 2. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. – М. : Педагогика, 1977. – 136 с.
 3. Кондратьев М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения / Кондратьев М. Ю. – М.; Воронеж : НПО "МОДЭК", 1997. – 335 с.
 4. Лубышева Л.И. Олимпийская культура и спорт в современном обществе / Л. И.  Лубышева // Теория и практика физ. культуры. – 1999. – № 12. – С. 17–22.
 5. Мазін В.М. Модель організації виховного процесу ДЮСШ / В.М. Мазін // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – Вип. 41. – Ч. 5. – С. 179–186.
 6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2000. – 350 с.
 7. Ханин Ю. Л. Психология общения в спорте / Ю. Л. Ханин. – М. : ФиС, 1980. – 208 с.
 8. Электронный учебник по статистике [Электронный ресурс]. – М. : StatSoft Inc., 2012. – Режим доступа : http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.

 

Мазин В. Н. Организация воспитательного процесса в группах единоборств ДЮСШ

Изложена суть авторской концепции организации воспитательного процесса в группах единоборств ДЮСШ. Обоснован план исследовательской работы по проверке эффективности разработанных автором концептуальных основ. Показаны и интерпретированы результаты исследовательской работы в группах ушу саньда. Данные, полученные в ходе исследовательской работы, показали, что, во-первых, процесс развития олимпийской культуры был более эффективным у спортсменов экспериментальной, чем контрольной ДЮСШ; во-вторых, в группе экспериментальной ДЮСШ состоялись изменения в уровне сформированности воспитательной системы, а в группе контрольной ДЮСШ таких изменений зафиксировано не было.

Ключевые слова: воспитательный процесс, организация, исследовательская работа, ДЮСШ, ушу саньда.

 

Mazin, Vasily. Organization of educational process in the martial arts groups Children's and Youth Sports School

Main points of the author’s idea about organizing of education in wushu sanda groups of Youth Sports School are depicted in the article. The research deals with stages of experimental procedure aimed to check efficiency of conceptual foundation of education in Youth Sports School organizing, as a theory suggested by the author. Membership both control and treatment groups is revealed in the article. The author displays and renders the results of the experiments in wushu sanda groups of Youth Sports School. It is stressed that, firstly, the process of Olympic values or Olympic culture background development of students of the tested Youth Sports School is more effective than in control Youth Sports School; secondly, level of educational system organizing in the tested Youth Sports School at the end of investigation was much higher than in the control Youth Sports School.

Key words: educational process, organizing, scientific research, Youth Sports School, wushu sanda.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2521