Return to Розділ 4. Методика, досвід

Козинець І.І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

Козинець І. І.,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук

 

Рецензент: Миронова Т.Ю.,
завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

 

У сучасності підвищено вимоги до молодого фахівця щодо рівня володіння професійними та комунікаційними знаннями й навичками. Стаття присвячена питанню застосування активних форм і методів навчання під час вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". У публікації  проаналізовано та систематизовано рекомендовані в наукових дослідженнях активні методи навчання. Особливу увагу приділено методу "рольова гра" в контексті здобуття майбутніми фахівцями цінного досвіду. Також запропоновано запровадження відеорезюме як виду практичної роботи, способу швидкого обміну інформацією та методу навчання для підготовки студентів до професійної діяльності.

Ключові слова: активні методи навчання, рольова гра, відеорезюме.

 

Постановка проблеми. У наш час майбутні фахівці повинні володіти не лише базовими теоретичними вміннями та навичками з обраної професійної діяльності, а мати високий рівень розвитку мобільності, бути компетентними. Тому підготовка фахівців різних галузей має здійснюватися на основі застосування активних методів навчання, що дозволятиме студентам засвоювати матеріал на рівні власної пізнавальної активності. Для якісної професійної комунікації, перш за все, необхідні знання державної мови як засобу професійного спілкування. Зокрема, на заняттях з української мови за професійним спрямуванням за умови використання активних (інтерактивних) методів навчання і форм роботи студенти засвоюють основи культури української мови, навчаються розрізняти стилі сучасної української літературної мови, вивчають теорію ораторського мистецтва та культуру усного фахового спілкування, розвивають уміння й навички оформлення ділових паперів як засобу писемної професійної комунікації.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Різні аспекти застосування активних методів навчання в різних видах діяльності досліджували сучасні дослідники Т. Вахрушева, І. Горожанкіна, В. Савченко, М. Трухан. Зокрема, використання активних форм і методів навчання під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) рекомендували у своїх працях науковці Л. Глазунська, Н. Науменко, В. Колосюк, С. Шевчук, І. Клименко. На жаль, натепер є недостатньою кількість практичних посібників, у яких відповідно до чинної програми з нормативної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" розроблено та запропоновано завдання з використанням активних  форм та методів навчання.

Мета статті –  проаналізувати наукові дослідження педагогів і психологів щодо розроблення і впровадження активних методів навчання; визначити особливості використання найактуальніших методів та форм навчання для застосування у вищому навчальному закладі, зокрема фінансовому, для більшого мотивування студентів до участі в альтернативній формі навчання; охарактеризувати рольову гру як один із ефективних інтерактивних методів навчання, що застосовується на заняттях з  української мови  за професійним спрямуванням; представити такий вид практичної роботи студентів, як відеорезюме.

Виклад основного матеріалу. Як зазначають В. Савченко та І. Горожанкіна,  після пасивної участі особистості у процесі навчання його результативність є дуже низькою [3]. Визначено, що після професійно підготовленої і прочитаної лекції уважний слухач через три години здатен відтворити 70% інформації, а через три дні – 10%. Створено також таблицю запам’ятовування, де вказано, що запам’ятовуємо в такому відношенні: 10% того, що прочитаємо; 20% того, що почуємо; 30% того, що побачимо; 50% того, що побачимо та почуємо; 80% того, що скажемо, і 90% того, що виразимо в дії. Отже, інтерактивні методи зумовлюють залучення до дії, забезпечую створення ситуації переживання та випробування, що сприяє глибшому проникненню у зміст та кращому запам’ятовуванню.

Т. Вахрушева [1] наголошує, що застосування активних методів навчання передбачає спрямування цього процесу головним чином не на викладання готових знань і їх відтворення, а на самостійне оволодіння студентами знаннями у процесі активної пізнавальної діяльності. Авторка вважає, що активні методи навчання – це навчання діяльністю. Саме в активній діяльності, що скеровується викладачем, студенти опановують необхідні знання, набувають умінь та навичок професійної діяльності, у них розвиваються творчі здібності тощо. Варто наголосити, що в основі активних методів – діалогічне спілкування між викладачем і студентами, між студентами, що є важливим, оскільки у процесі діалогу розвиваються комунікативні здібності, уміння вирішувати проблеми колективно та, головне, розвивається мова й мовлення студентів.

На думку дослідниці, оптимальне застосування активних методів навчання сприяє вирішенню таких навчально-організаційних завдань:

 • підпорядкувати процес навчання діям викладача;
 • забезпечити активну участь у навчальній роботі як підготовлених студентів, так і непідготовлених;
 • установити безпосередній контроль за процесом засвоєння навчального матеріалу.

Особливості застосування активних методів навчання представляємо в  таблиці 1.

                                                                                                              Таблиця 1

Особливості використання та сутність активних методів і форм навчання

Назва методу навчання

Особливості застосування

Візуалізована лекція

Застосовується для більш якіснішого сприйняття інформації. Необхідно використовувати такі матеріали: дошка, крейда, ілюстративні матеріали, роздавальні матеріали,  комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація

Дискусія

Застосовується для розгляду певної проблеми чи ситуації у різних аспектах. У цьому випадку жодна думка не може бути відкинутою, доки вона достатньо не обґрунтована та не осмислена учасниками дискусії. Особливу увага потрібно звертати на забезпечення порозуміння між учасниками

Тренінг

Кожному учаснику стає доступний не тільки досвід і знання тренера, але й досвід і знання інших учасників, і, як наслідок, уявлення людини про проблему і способи виходу з неї відразу багаторазово розширюються. Тренінг передбачає застосування декількох методів: міні-лекції, рольової гри, командну роботу, що робить тренування більш ефективним

Гра "Мікрофон"

Застосовується на етапі планування заняття та визначення його мети, після оголошення теми та вступного слова викладача. Слово надається тільки тому, хто отримує уявний мікрофон; при цьому відповіді мають бути лаконічними і швидкими, вони не коментуються й не оцінюються

Гра "Знайди пару"

Застосовується на етапах узагальнення й систематизації вивченого матеріалу або повторення на початку заняття та з метою актуалізації знань, підготовки до навчальної діяльності. Наприклад, зіставлення синонімів – власне українські й запозичені слова (можуть бути використані різні приклади для опанування будь-яких тем дисципліни). Цінність гри полягає в тому, що її застосування потребує  застосування багатьох правил студентами

Мозковий штурм

Використовується для розв’язання конкретної проблеми за допомогою висловлення учасниками ідей та пропозицій щодо розв’язку. При цьому не дозволяється будь-яка критика ідей, їх кількість не повинна обмежуватися, ідеї можуть бути нестандартними та креативними. Як наслідок – це сприяє розвитку творчого мислення учасників.

Метод ток-шоу

Група із 3–5 осіб веде дискусію за заздалегідь обраною темою в аудиторії. Глядачі висловлюють свою думку або ставлять запитання учасникам бесіди пізніше. Ток-шоу дає можливість чітко висловити різні точки зору з певної теми, тому основні учасники обговорення повинні бути добре підготовлені

Метод "Снігова куля"

Метод придатний для створення визначення, яке буде легко зрозумілим та прийнятим усіма учасниками навчання, оскільки всі беруть участь у його створенні, мають можливість подати власне бачення об’єкта. Важливим є те, що кожен учасник вносить у формулювання визначення власний неповторний досвід, який є важливим і потрібним групі

 

Приєднуємося до думки, що використання активних методів навчання в системі вищої освіти на сучасному етапі є необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців і, зазвичай, призводить до позитивних результатів: знання, уміння та навички студентів формуються на основі залучення їх до активної навчально-пізнавальної діяльності; навчальна інформація стає складовою системи знань студента [1].

До активних методів і форм навчання української мови за професійним спрямуванням відносимо такі: візуалізована лекція, дискусія, тренінг, інтерактивні  ігри ("Мікрофон", "Знайди пару"), метод "Мозковий штурм", метод "Ток-шоу", метод "Снігова куля", моделювання професійної ситуації (рольова гра) тощо. Більше уваги, на наш погляд, необхідно приділяти такій активній формі навчання, як рольова гра. Таке навчання є важливим у набутті студентами як мовленнєвих, так і професійних навичок.

У рольовій грі студент може відчути себе, наприклад, фінансовим директором, який проводить співбесіду із потенційним підлеглим, який бажає отримати роботу. У цьому випадку характерна особливість методу "рольова гра" полягає у штучному відтворенні реальної ситуації, у процесі якої студент навчається на власних помилках, які не встиг фактично зробити, може об’єктивно проаналізувати свої дії та набути певний досвід, який неодмінно стане корисним у майбутній професійній діяльності.

У застосуванні рольової гри завдання викладача полягає у координації дій учасників, корегуванні мовнокомунікативних і поведінкових помилок, стимулюванні до вираження власних думок студентів щодо певної ситуації та подальшого обговорення з метою оцінювання якості гри, особливо – мовленнєвої компетенції, яку виявили учасники.

Рольова гра – це створена ситуація, що імітує життєву, у якій людина може зробити певні помилки, не нашкодивши собі в реальному житті й тим самим здобувши неоціненний досвід.

На наш погляд, для студентів, особливо фінансистів або економістів, важливим є розроблення сценаріїв рольових ігор, які були б  корисними та потрібними в майбутній професійній діяльності. У цьому випадку відчуття особистої потреби здобути певні навички та осмислення цінності цієї форми навчання значною мірою мотивуватиме їх до власного удосконалення.

Пропонуємо розглянути ситуацію "Співбесіда претендента на посаду з роботодавцем щодо вакансії молодшого спеціаліста фінансового відділу".  Ця тема є актуальною для студентів, адже перш ніж приступити до професійної діяльності, випускники ВНЗ проходять співбесіду. Сам процес  проходження співбесіди є важливим, бо від результату залежить рішення інтерв’юера (того, хто проводить співбесіду), чи рекомендує він особу на бажану посаду, чи виправдає фахівець-початківець свої сподівання, покладені на результат інтерв’ю (співбесіди).

Рекомендуємо дотримуватися певних соціально-психологічних та мовнокомунікативних вимог під час проведення співбесіди як інтерв’юеру, так і претенденту на посаду. Як зазначає І. Шукіс [2], інтерв’юеру необхідно дотримуватися таких вимог:

 • мати заздалегідь підготовлений план бесіди;
 • на початку співбесіди намагатися зняти можливу напругу кандидата, тому стиль співбесіди повинен бути доброзичливим, бадьорим;
 • дати можливість кандидатові висловитися (бажано, щоб кандидат говорив більше від того, хто проводить співбесіду);
 • за умови відхилення бесіди від основного питання знати, з якою метою це було зроблено і яка інформація при цьому отримана;
 • бути об'єктивним, відмовлятись від власних переваг, особливо щодо особистісних якостей кандидата;
 • робити висновок тільки після закінчення співбесіди.

Наявні також вимоги та рекомендації для кандидатів на певну посаду, а саме:

 • важливо продемонструвати спокій і впевненість;
 • потрібно довести інтерв’юеру, що кращої кандидатури, ніж Ви, для цієї вакансії просто не знайти;
 • розповідати про себе із задоволенням;
 • відповідати навіть на непрості запитання з легкою посмішкою (це налаштує співрозмовника на позитив);
 • сформувати про себе приємне враження за допомогою свого зовнішнього вигляду, гарних манер та високої культури мовлення;
 • у відповідях використовувати словосполучення "я вмію …", "я володію …" тощо, уникати слів-паразитів;
 • розповідати про свої сильні сторони (краще, якщо ви підтвердите їх конкретними прикладами) та слабкі (але позиціонувати їх так, щоб для роботодавця це мало вигляд переваги);
 • подякувати інтерв’юеру за приділений час.

Зауважимо, що під час проведення цієї рольової гри гравці неодмінно повинні дотримуватися мовнокомунікативних та етичних правил, які є головним фактором створення культурного та продуктивного діалогу задля досягнення ефективності спілкування як у психологічному, так і у професійному плані.

У зв’язку з поглибленням впливу інформаційних технологій та способів швидкого обміну інформацією зазначаємо, що студенти повинні набути навичок укладання резюме та відеорезюме для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Відеорезюме – це короткий ролик, який дає змогу шукачеві презентувати себе у формі відповідей на типові питання (задля отримання бажаної посади), які традиційно виникають у роботодавця з приводу наявності певних якостей та здібностей. Відеорезюме має бути коротким (1-2 хв.) та змістовним. Варто звернути увагу на зовнішній вигляд – одяг, фон та загальну атмосферу, адже навіть найкращі професійні навички можуть бути непоміченими через недоліки організації відеопрезентації.

Отже, рекомендуємо на заняттях з української мови за професійним спрямуванням застосовувати інтерактивну форму навчання – запис відеорезюме.  Ця ефективна технологія пошуку роботи стає все більш актуальною, адже дозволяє наочно представитися фахівцеві ще до  призначення співбесіди. С. Шевчук та І. Клименко  [4] зауважують, що відтворення письмового резюме в кадрі не справить  на роботодавця справжнього враження, тому  розповідь має бути невимушеною і щирою. Як показує досвід, для набуття досвіду укладання якісного відеорезюме студенти мають дібрати певні мовні формули; аналізуючи кожне відеорезюме, обговорити запропонований текст, міміку та жести оратора, визначити вдалі виступи. Обов’язково потрібно звернути увагу не тільки на грамотну і зрозумілу мову, а навіть на зовнішній вигляд, погляд, який повинен бути доброзичливим, внутрішній стан промовця, чітку артикуляцію звуків.

В. Савченко та І. Горожанкіна [3] звертають увагу на те, що умовами ефективного використання активних методів навчання є застосування тільки випробуваних, ефективних технік, методів навчання й видів роботи, урахування  практичного досвіду учасників, розвиток лідерських навичок, використання стимулів і нагород, установлення зворотного зв’язку, забезпечення звітності та оцінювання. Ці умови дієві в комплексі, який значно впливає на цілісність моделей навчальної діяльності, успішність засвоєння дорослими відповідних умінь і навичок.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, на основі проведеного дослідження можна зазначити, що використання активних методів і форм навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням сприяє розвитку комунікативних навичок студентів у професійній та офіційно-діловій сферах, підвищує зацікавленість майбутніх фахівців щодо засвоєння зазначеної дисципліни.

Інтерактивні методи навчання заохочують студентів до безпосередньої активності та дозволяють  поглиблювати знання у практичній діяльності. Таким чином, студенти вже на етапі навчання у ВНЗ мають змогу набути досвід щодо вирішення проблемних завдань, навчитися продуктивно працювати в колективі, команді, ефективно обмінюватися досвідом та координувати діяльність у групі для досягнення спільної мети.

 Крім того, використання активних методів і форм навчання стимулює викладача до вдосконалення стилю  роботи та розроблення нових інтерактивних методів.

У подальших наших розвідках плануємо проаналізувати "Мозковий штурм" як  метод реалізації інтерактивного навчального процесу.

 

Список використаних джерел

 1. Вахрушева Т. Ю. Теоретичні аспекти активних методів навчання [Електронний ресурс] / Т. Ю. Вахрушева // Національний фармацевтичний університет. – 2008. ­– № 3. – С. 46–49. – Режим доступу : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08vtyaml.pdf.
 2. Шукіс І. З. Основи ділового спілкування : навчально-методичний посібник / І. З. Шукіс. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2010. – 113 с.
 3. Застосування активних методів навчання у процесі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації / укл. В. Л. Савченко, І. О. Горожанкіна / Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. –  Донецьк : ДОЦППК, 2013. – 60 с.
 4. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. – 2-ге вид., виправ. і доповн. / С. В.Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. – 694 с.

 

Козинец И. И. Использование активных форм и методов обучения при изучении украинского языка по профессиональному направлению

В современности повышаются требования к уроню профессиональных и коммуникационных знаний и навыков молодого специалиста. Статья посвящена вопросу применения активных форм и методов обучения в процессе изучения дисциплины "Украинский язык по профессиональному направлению".

В публикации проанализированы и систематизированы рекомендованные в научных исследованиях активные методы обучения. Особое внимание уделено методу "ролевая игра" как способу приобретения будущими специалистами коммуникативного опыта. Предложено внедрение такого вида практической работы, как подготовка студентами видеорезюме как одного из прогрессивных методов подготовки к вступлению в профессиональную деятельность. Этот интерактивный приём на сегодняшний день приобретает большую популярность в контексте развития информационных технологий и способов быстрого обмена информацией.

Ключевые слова: активные методы обучения, ролевая игра, видеорезюме.

 

Kozinets, I. I. Using of Active Forms and Methods in Studying  the Professionally Directed Ukrainian Language

Nowadays the requirements for the professional and communication skills and knowledge of young professionals going stronger. The article focuses on using of active forms and methods of training in learning the discipline "Professionally directed Ukrainian language". This article analyzes and systematizes active learning methods recommended in researching. Particular attention is paid to the "role play" method, which is called to give an opportunity for the future specialists to obtain invaluable experience. Authors also suggested the introduction of a kind of practical work known as video-resume as one of the advanced methods of preparing students for join into the profession. Today this interactive method is becoming more popular on the background of the information technology development and fast sharing information methods.

Key words: active learning, role playing, video-resume.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2676