Return to Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Сліпчук В.Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції

ISBN 978-5-906781-06-2

Сліпчук В.Л.,
доцент кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Рецензент: Цехмістер Я.В.,
перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор

 

Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців  фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції

 

У статті розкрито основні прогностичні напрями розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції: оновлення начальних планів додипломної професійної підготовки; інтеграція вищої фармацевтичної школи з науковими інноваціями у фармації та фармацевтичним виробництвом; збільшення кількості іноземних громадян, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти України; розширення різних форм, методів і засобів професійної підготовки; упровадження англомовного викладання у професійній підготовці фахівців фармацевтичної галузі.

Ключові слова: професійна підготовка, фармацевтична освіта, фахівець фармацевтичної галузі.

 

Постановка проблеми. Головною метою розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні є інтеграція вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів у світовий освітній науковий і медичний (фармацевтичний) простір на основі якісної реалізації державної політики у сфері вищої фармацевтичної освіти, науки та охорони здоров'я для здійснення комплексної професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати на рівні сучасних вимог державного та міжнародного ринку праці; підтримка й розвиток національних наукових шкіл; підвищення авторитету провідних вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів України та Східної Європи на національному й міжнародному рівнях.

Багатовекторна діяльність вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України базується на результатах сталого функціонування та стратегічної розбудови, закладених послідовною роботою професорсько-викладацького складу, здобутках і традиціях найпотужніших у країні медичних (фармацевтичного) університетів, програмних завданнях відповідно до пріоритетних напрямків розвитку національної системи освіти та охорони здоров’я, інтеграції до єдиного європейського освітнього простору та регламентованих чинними стратегічними документами державного й галузевого рівнів.

Аналіз останніх публікацій. Разом із професійною підготовкою фахівців фармацевтичної галузі України розвивається й фармацевтична наука та промисловість, важлива роль відводиться дослідженням із фармакогнозії, технології лікарських форм, фармацевтичної хімії, освоєнню виробництва високоефективних лікарських засобів. Вивчення протизапальних, серцево-судинних, антидотних засобів, протимікробних препаратів є традиційним напрямком наукових досліджень відомих українських науковців (І. Висоцький, О.  Торохтін, В. Черних, Г. Зайченко, С. Штриголь, О. Столярчук, Г. Степанюк та інші [6 та ін.]).

Зазначаємо, що різні питання організації та особливостей процесу досліджено та представлено у працях учених-педагогів О. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Беспалька, В. Бондаря, В. Галузінського, П. Гальперіна, М. Євтуха, О. Лернера, В. Пікельної, І. Підласого, А.Савельєва, Н. Тализіної.

Модернізація вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України та утворення нових, на нашу думку, є природною відповіддю науковців системи вищої фармацевтичної освіти на задоволення потреб суспільства у високоякісній освіті, освіті протягом усього життя, освіті інноваційного характеру, що відповідає змісту соціально-економічних перетворень як у глобальному та національному, так і в регіональному вимірах.

Найбільш виваженим і перспективним способом розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України, збереження  її інтелектуального наукового потенціалу є запрошення та включення найбільш активної частини наукових працівників у діяльність вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.

Рівень досягнень професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі визначається багатьма чинниками та станом соціально-економічного розвитку суспільства, науковими здобутками у фармації, хімії, біології й медицині, а також використанням знань природничих і технічних наук.

На думку відомих фахівців фармацевтичної науки (В. Черних, О. Волосовець, Б. Зіменковський, Р. Лесик, О. Гудзенко, Л. Вишневська, В. Запорожан, В. Трохимчук, Д. Волох, М. Сятиня, Я. Цехмістер, Г. Дзяк, Є. Нейко та інші) серед усіх видів фармацевтичної та медичної допомоги найбільший відсоток (80–85%) за статистикою ВООЗ відводиться лікам як основному фактору, що сприяє збереженню та зміцненню здоров’я людини [6].

Сучасні технології фармацевтичної галузі дозволяють одержувати нові лікарські форми для профілактики та лікування різних захворювань. Саме в умовах великої кількості ліків важливою є професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі, що забезпечує належну фармацевтичну допомогу та опіку.

Мета статті – розгляд прогностичних напрямів розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Професійній підготовці фахівців фармацевтичної галузі України у складній соціально-економічній ситуації притаманні постійні пошуки способів удосконалення та розвитку системи фармацевтичної освіти, вивчення практичного досвіду функціонування європейської моделі охорони здоров'я.

Основні форми міжнародного співробітництва вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти України є такими: реалізація спільних міжнародних програм і проектів, програм академічного обміну; проведення міжнародних конгресів та наукових симпозіумів; залучення до навчання іноземних громадян; підписання угод про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені та звання із країнами, громадяни яких навчаються в Україні; розбудова системи освітніх виставок у рекламно-інформаційних цілях, виїзних консультаційних пунктів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти в дипломатичних установах України за кордоном; створення взаємовигідного співробітництва із зарубіжними державними і приватними установами на основі ознайомлення з системою фармацевтичної освіти в Україні.

Зокрема, для України важливою є ініціатива Всепольської фундації з протидії хворобам цивілізації щодо проведення спільно з Міністерством здоров’я Республіки Польща роботи з визначення форм і змісту стажувань українських студентів в польських медичних ВНЗ та участь у програмі "Польський Еразмус + для України медичної", що є важливим у процесі євроінтеграції України загалом та медичного (фармацевтичного) простору зокрема [3].

Окрім того, завдяки підписанню 2015 року угоди про приєднання України до грантової програми Європейського союзу "Горизонт – 2020" українські фахівці фармацевтичної галузі (науковці та викладачі) зможуть скористатися інструментами цієї програми в такому ж обсязі, як і фахівці інших країн [1].

Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі є системою, що розвивається. Україна, як й інші країни світу, активно реагує на процеси глобалізації та зміни в суспільстві, які вони викликають [5].

Прикладом позитивного впливу глобалізаційних інновацій на професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі є розвиток глобальної наукової культури, а також збільшення відкритості наукового й освітнього простору національних держав.

На сучасному етапі найскладнішим завданням модернізації професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України є знаходження компромісу між національними надбаннями в галузі вищої фармацевтичної освіти та процесами глобалізації й конвергенції освіти. Щодо модернізації і впровадження інновацій у професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі, то, на нашу думку, дієвою передумовою переходу від визнання потреби інноваційного розвитку вищої фармацевтичної освіти до її реалізації є розширення методів, форм і засобів навчання, а також інтеграція вищої фармацевтичної школи з науковими інноваціями у фармації та фармацевтичним виробництвом.

Як зазначив генеральний директор ДП "Центр міжнародних програм" МОЗ України Ю. Фисун у доповіді "Особливості організації навчання іноземних громадян у поточному навчальному році" від 12.03.2015 р., у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України та закладах післядипломної освіти у 2015–2016 н.р. навчається 21389 іноземних громадян із 124 країн світу. Кількість іноземних громадян в Україні, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти України, постійно збільшується.

Професійна підготовка іноземних громадян в Україні для фармацевтичної галузі за спеціальністю "Фармація" станом на 2014–2015 н.р. здійснюється у таких вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Національному фармацевтичному університеті, Запорізькому державному медичному університеті, Дніпропетровській державній медичній академії, Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Одеському національному медичному університеті, Івано-Франківському національному медичному університеті, Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова, Донецькому національному медичному університеті імені М. Горького, Луганському державному медичному університеті. Динаміка професійної підготовки іноземних громадян в Україні для фармацевтичної галузі за спеціальністю "Фармація" у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України у 2014–2015 н.р. представлена на гістограмі (рис. 1).

89

Рис. 1.  Контингент іноземних громадян, які навчаються за спеціальністю "Фармація" у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України у 2014–2015 н.р.

 

Професійна підготовка фахівців для сфери охорони здоров’я у 2015–2016 н.р. здійснюється для 3873 іноземних громадян, яких зараховано на перший курс. Професійна додипломна підготовка фахівців для сфери охорони здоров’я у 2015–2016 н.р. здійснюється для 518 іноземних громадян на підготовчих відділеннях.

Серед прогностичних напрямів розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі варто відзначити оновлення навчальних планів додипломної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор". Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII [2], на виконання листів МОЗ України від 24.03.2015 р.  № 08.01-47/8986, від 26.03.2015 р. № 08.01-47/9435, Рішення робочої наради проректорів з науково-педагогічної роботи (перших проректорів), начальників навчальних відділів та завідувачів науково-методичних лабораторій з питань медичної (фармацевтичної) освіти ВМ(Ф)НЗ України від 12 березня 2015 р., наказу МОН України від 26.01.2015 р. № 47 “Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік” та роз’яснень МОН України (листів до ДУ “ЦМК з ВМО МОЗ України” від 04.03.2015 р. № 1/11-2996 щодо Закону України “Про вищу освіту” та до ректорів ВНЗ від 13.03.2015 р. № 1/9-126 щодо особливостей організації навчального процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 н.р.) Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця видано наказ від 07.04.2015 р. № 244 “Про введення в дію затверджених МОЗ України навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія” та кваліфікації “Провізор” за спеціальністю “Фармація” в НМУ імені О.О. Богомольця [4], згідно якого, починаючи з 1 вересня 2015 р., в Університеті вводиться в дію затверджений МОЗ України (Лист від 24.03.2015 р. № 08.01-47/8986) навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор" у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 7.12020101 "Фармація".

Новий навчальний план професійної підготовки фахівців галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальністю "Фармація" у вищих навчальних закладах МОЗ України для освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" із кваліфікацією "Провізор" розроблено на основі проведеного порівняльного аналізу системи фармацевтичної освіти України з Європейською системою та на основі Галузевих стандартів вищої освіти України. Навчальний план побудовано за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою відповідно до наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. № 148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти" та є скорегованим навчальним планом 2010 року в новій редакції з метою забезпечення вимог абзацу третього частини другої статті 56 та частини сьомої розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" [2].

Серед прогностичних напрямів розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі відзначаємо роботу численних науково-педагогічних шкіл загальноукраїнського та європейського рівня, які очолюють видатні вчені, талановиті педагоги та наставники студентської молоді, а також активне впровадження англомовного викладання. Професійна підготовка студентів-іноземців англомовної форми навчання для фармацевтичної галузі за спеціальністю "Фармація" підвищує ефективність педагогічної діяльності, здатність до інноваційної педагогічної діяльності та педагогічну компетентність професорсько-викладацького складу вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, а також сприяє піднесенню рівня фармації у тих країнах, які цього потребують, обміну важливим професійним досвідом із закордонними колегами та поглибленню міжнародного співробітництва у фармацевтичній галузі.

Висновки. Ураховуючи зазначене вище, можна визначити наступні прогностичні напрями професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України:

 • оновлення начальних планів додипломної професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України, які побудовані за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою;
 • розширення різних методів, засобів і форм професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі, а також інтеграція вищої фармацевтичної школи з науковими інноваціями у фармації та фармацевтичним виробництвом;
 • створення нової "української" системи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі, яка має використовувати найбільш сучасні досягнення бути адаптованою до кон’юнктури нашої держави;
 • збільшення кількості іноземних громадян, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти України;
 • упровадження англомовного викладання у професійній підготовці фахівців фармацевтичної галузі;
 • досягнення міжнародних стандартів професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі та науково-педагогічних кадрів, інтеграція в європейський освітній простір, що цілком відповідає загальній стратегії розвитку освітньої і наукової сфер в Україні.

 

Список використаних джерел

 1. Грантова програма Європейського союзу "Горизонт – 2020" від 16.03.15 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/news-open.php?id_news=2890.
 2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII. Розділ XV. Пункт 7. "Прикінцеві та перехідні положення" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
 3. Лист Благодійного фонду "Протидія хворобам цивілізації" керівникам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України від 19.03.2015 № 28: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nmu.ua/news/news/550c417618e15/2.jpg.
 4. Про введення в дію затверджених МОЗ України навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар" за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Стоматологія" та кваліфікації "Провізор" за спеціальністю "Фармація" в НМУ імені О.О. Богомольця : наказ НМУ імені О.О. Богомольця від 07.04.2015 р. № 244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nmu.ua/news/news/5523f156d0453/01.jpg.
 5. Сисоєва С.О. Вища освіта України : реалії сучасного розвитку / С.О. Сисоєва, Н.Г. Батечко / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Київський університет імені Бориса Грінченка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 344 с.
 6. Чекман І.С. Історія лікознавства / І.С. Чекман. – К. : Задруга, 2014. – 256 с.

 

Слипчук В.Л. Прогностические направления профессиональной подготовки специалистов фармацевтической отрасли Украины в условиях евроинтеграции

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена повышением требований к профессиональной подготовке специалистов фармацевтической отрасли в современных условиях, что предусматривает обновление подходов к системе профессиональной подготовки. В статье раскрыты основные прогностические направления развития профессиональной подготовки специалистов фармацевтической отрасли Украины в условиях евроинтеграции: обновление учебных планов додипломной профессиональной подготовки; интеграция высшей фармацевтической школы с научными инновациями в фармации и фармацевтическим производством; увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в высших медицинских (фармацевтических) учебных заведениях и заведениях последипломного образования Украины; расширение различных форм, методов и средств профессиональной подготовки; внедрение англоязычного преподавания в профессиональной подготовке специалистов фармацевтической отрасли.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, фармацевтическое образование, специалист фармацевтической отрасли.

 

Slipchuk, V.L. Prognostic Directions of Professional Training of Pharmacists for Pharmaceutical Industry in Terms of Ukraine's European Integration

The article describes the main prognostic directions of professional training of pharmacists for pharmaceutical industry of Ukraine in terms of European integration: Update Initial plans for undergraduate training; Integration of the highest pharmaceutical school with scientific innovation in pharmacy and pharmaceutical production; increasing the number of foreign students enrolled in higher medical (pharmaceutical) schools in Ukraine; expansion of different forms, methods and means of professional training; introduction of English teaching for the professional training of pharmacists.

Key words: pharmaceutical education; professional training; pharmacists.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2853