Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Сітовська Л.В. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України

                                                                                                                         Сітовська Л.В.,
старший викладач кафедри права Академії рекреаційних технологій і права

 

Рецензент: Карпюк Р.П.,
професор кафедри педагогіки вищої школи Академії рекреаційних технологій і права, доктор педагогічних наук, професор

 

Аналіз сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України

 

У статті здійснено аналіз результатів анкетування студентів  щодо сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України. Проаналізовано результати дослідження  знань, умінь і навичок, а також професійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення професійної діяльності в Державній пенітенціарній службі України.

Ключові слова:  юрист, готовність, професійна діяльність, готовність до професійної діяльності, пенітенціарна система, анкетування.

 

Постановка проблеми. Одним із завдань розвитку державної пенітенціарної служби  є організація  роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу апарата ДПтС, її територіальних органів управління, органів і установ. Підготовка юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України є складним процесом, що зумовлено специфічним характером самої професії, об’єктом якої є засуджені та особи, узяті під варту.

Особливості підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України ще не стали предметом фундаментальних системних досліджень українських науковців. Значну кількість досліджень було здійснено науковцями відносно співробітників органів внутрішніх справ, до системи яких входили працівники управління виконання покарань. Ці питання розглядали О. Кістяківський, Н. Лучинський, І. Стевенс, І. Фойницький, А. Галай та інші. Найбільш наближеними до предмета дослідження є роботи М. Курочкіна, А. Андрощук, А. Клочко, пов’язані з формуванням готовності майбутніх юристів до діяльності у правоохоронних органах і закладах соціального захисту населення. Ґрунтовне дослідження проблем професійної підготовки працівників пенітенціарної системи до діяльності із ресоціалізації засуджених  здійснено в дисертації О. Гуцева [1].

Аналіз наукових праць згаданих авторів показав, що нині відсутні дослідження, спрямовані на вивчення підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України. У більшості робіт аналізуються питання щодо навчання та діяльності працівників органів внутрішніх справ як персоналу пенітенціарної системи, а не власне пенітенціарної системи. Водночас останні із указаних досліджень є актуальними, що пов'язано зі значними змінами в законодавстві  та створенням Державної  пенітенціарної служби.

Метою статті є розкриття результатів анкетування студентів щодо сучасного стану готовності  майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України.

Виклад основного матеріалу. У межах нашого дослідження поняття "готовність майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України" розглядаємо як  інтегровану якість особистості зі стійкими моральними цінностями та наявністю певного комплексу знань, умінь і навичок, а також професійно-особистісних якостей, які дозволять здійснювати наглядові, соціальні, виховні та профілактичні заходи, що застосовуються до засуджених і осіб, узятих під варту.

Підготовка персоналу для Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється як у відомчих навчальних закладах, так і в навчальних закладах інших міністерств і відомств [2].

Станом на 01 вересня 2015 року підготовка фахівців для пенітенціарної системи з вищою освітою здійснюється у відомчих навчальних закладах, зокрема в Національному університеті "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", Інституті кримінально-виконавчої служби, Чернігівському юридичному коледжі Державної пенітенціарної служби України  [3].

У той же час чинним є наказ  № 115 від 08.05.2008 р. "Посадові кваліфікаційні вимоги до персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України" [4], наказ № 197 від 07.09.2002 р. “Про затвердження Посадових кваліфікаційних вимог до основних категорій персоналу кримінально-виконавчої системи” [5]. Кваліфікаційні вимоги до персоналу кримінально-виконавчої системи  згідно зазначених наказів є такими: повна або базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста, бакалавра за напрямом підготовки: право (правознавство).

Відповідно до  положень  статті 14 Закону  України  "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" [6] до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи рядового і начальницького складу (далі – особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби), спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України.

Аналіз даних інформаційної системи "Конкурс" станом на 01.08.2015 показав, що підготовку майбутніх юристів за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" здійснює близько 152 вищих навчальних закладів; за спеціальністю 7.03040101 "Правознавство" за цим же рівнем – близько 95 вищих навчальних закладів; за спеціальністю 8.03040101 "Правознавство" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" – близько 90 вищих навчальних закладів.

Серед кваліфікацій, які присвоюються випускникам після закінчення навчання, найчастіше зустрічаються такі: "магістр права", "спеціаліст-юрист", "бакалавр з права", "юрист".

Значна частка в підготовці майбутніх юристів  для пенітенціарної системи  належить вищим навчальним закладам державної і недержавної форм власності.

З метою виявлення стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України нами було проведено анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 452 осіб. Респондентами стали 92 студенти Національного університету "Острозька академія",  90 студентів Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, 88 студентів  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 75 студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,  58 студентів Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", 49 студентів Львівської комерційної академії.

Аналіз результатів дослідження свідчить, що серед  452 студентів 77,89% опитаних повністю вважають за доцільне здійснювати у вищих навчальних закладах України підготовку майбутніх юристів, які готові та здатні до роботи   в  Державній пенітенціарній службі України, 15, 29% –  частково, 2,44% – не вважають за необхідне здійснювати таку підготовку, 4,38 % респондентів було важко відповісти на поставлене запитання. Таким чином,  переважна більшість –77,89% – респондентів вважають за доцільне здійснювати у вищих навчальних закладах України підготовку майбутніх юристів, готових і здатних до  професійної діяльності в Державній пенітенціарній службі України.   

Наступне запитання анкети мало на меті з’ясувати, наскільки студенти задоволені наявною науково-методичною літературою, підручниками й навчальними посібниками, необхідними їм для засвоєння професійної діяльності з метою організації і здійснення наглядових, соціальних, виховних і профілактичних заходів у пенітенціарній системі України. Одержані результати показали, що лише  12,85% студентів повністю задоволені наявною літературою, переважна більшість опитаних задоволені частково – 50,03%, незадоволені – 31,06%,   важко було відповісти 6,06% студентів.

Відповіді студентів на запитання "Чи вважаєте Ви, що дисципліни, передбачені навчальним планом, дають Вам необхідний рівень знань і вмінь для майбутньої професійної діяльності в пенітенціарній системі України?" засвідчили, що лише 28,82 % студентів вважають, що ці дисципліни повністю забезпечують набуття необхідного рівня знань і вмінь для майбутньої професійної діяльності, 48,45% – частково, 19,19% так не вважають, 3,54% опитуваних було важко відповідати.

Важливо було з'ясувати думку студентів щодо того, наскільки вони підготовлені до майбутньої професійної діяльності в пенітенціарній системі України. Отже, можна стверджувати, що повністю підготовленими вважають себе 29,08% студентів, частково  – 59,82%, непідготовленими – 5,48%, важко було відповідати 5,62% опитаних. Таким чином, лише 29,08% респондентів вважають, що повністю підготовлені до майбутньої професійної діяльності в пенітенціарній системі України  (рис. 1).

135

Рис. 1. Розподіл відповідей студентів, опитаних про рівень підготовленості  до майбутньої професійної  діяльності в пенітенціарній системі України  (%)

 

На запитання, наскільки студенти погоджуються з думкою, що підготовка юристів для Державної пенітенціарної служби України повинна здійснюватись як у відомчих вищих навчальних закладах, так і в інших вищих навчальних закладах, ствердну відповідь дали лише  48,42% студентів, частково погодилися 32,42%, не погодилися 12,44%, важко було відповісти 6,72% опитаних.

Окремі запитання анкети для студентів стосувалися історії виникнення та розвитку пенітенціарної системи. Так, відповіді 452 опитаних про те, чи володіють вони  знаннями з історії  виникнення та розвитку пенітенціарної системи, показали, що повністю володіють знаннями лише 5,69% студентів, частково – 19,74%, не володіють – 50,85%, важко було відповісти 23,72% опитаних.

За допомогою наступного блоку запитань анкети мали на меті з’ясувати, чи володіють студенти знаннями про міжнародні стандарти поводження із засудженими та попередньо  ув'язненими особами. Можемо стверджувати, що володіють знаннями 30,69% студентів, частково – 50,22%, не володіють – 11,19%, важко було відповісти 7,90% опитаних.

Вивчаючи, чи володіють майбутні фахівці знаннями про систему органів та установ, що виконують кримінальні покарання в Україні, з'ясували, що повністю володіють знаннями 20,83%, частково – 59,96%, не володіють – 2,26%, важко було відповісти 7,53% респондентів.

Результати опитування про те, чи володіють студенти  вміннями визначати підстави для звільнення від відбування покарання, ствердну відповідь дали 19,51%, указали, що володіють частково, 57,34% респондентів, не володіють – 9,80%, важко було відповісти 3,64% майбутніх фахівців.

Відповіді на запитання, чи мають опитувані вміння надання правової допомоги особам, які звільнені від відбуття покарання, свідчать про те, що повністю володіють уміннями 9,71% студентів, частково – 57,08%, не володіють 11,32%, важко було відповісти 21,89% респондентів.

Опитування студентів щодо володіння вміннями організації та проведення виховної роботи з неповнолітніми засудженими, показали: повністю володіють уміннями 4,99% студентів, частково – 57, 82%, не володіють – 24,49%, важко відповісти 17,11 % опитаних.

Аналіз відповідей студентів, наскільки вони  підготовлені до організації та проведення  профілактичних заходів виховного впливу щодо засуджених і попередньо ув'язнених осіб, свідчать, що повністю підготовлені 2,81% респондентів, частково підготовлені – 53,97%, не підготовлені – 22,19%, важко було відповісти 21,03% студентів.

Аналіз відповідей студентів, опитаних щодо того, наскільки вони володіють  знаннями про  процес ресоціалізації засуджених, його зміст, дозволяє нам стверджувати, що повністю володіють знаннями 12,17% студентів,  частково – 42,99%, не володіють – 18,05%, важко було відповісти 26,79% респондентів.

За важливе вважали установити, чи володіють студенти знаннями про причини й умови, що сприяють учиненню конкретних видів злочинів (утеч, дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, захоплення заручників, убивств, масових заворушень, злісної непокори та ін.). Відповіді опитаних дозволяють констатувати, що повністю володіють знаннями 21,64% студентів, частково – 43,53%, не володіють – 9,13%, важко було відповісти – 25,70% опитаних.

Вивчаючи, чи  володіють студенти знаннями про юридичну культуру, з'ясували,  що повністю володіють знаннями 10,14% студентів, частково – 42,60%, не володіють – 17,64%, важко було відповісти  29,62%  респондентів.

Аналіз відповідей студентів, чи мають вони знання з основ пенітенціарної педагогіки і психології, свідчать, що повністю володіють знаннями 4,22% студентів, частково – 42,87%, не володіють – 30,44%, важко було відповісти  22,47%  майбутніх фахівців.

Відповіді студентів на запитання: "Чи володієте Ви вміннями орієнтуватися в нетипових ситуаціях, самостійно робити висновки та аналізувати їх" показали: повністю володіють уміннями 17,86 % студентів, частково – 52,11%, не володіють – 11,95%, важко було відповісти 18,08% опитаних (рис. 2).

 

136

Рис. 2. Розподіл відповідей студентів, опитаних про володіння вміннями орієнтуватися в нетипових ситуаціях, самостійно робити  висновки та аналізувати їх

 

Отже, проблема формування готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України є надзвичайно актуальною і потребує додаткового дослідження.

Результати анкетування показали, що 77,89% респондентів вважають за доцільне здійснювати у вищих навчальних закладах України підготовку майбутніх юристів, які готові та здатні до  роботи в Державній    пенітенціарній службі України; лише 12,85% опитаних були повністю задоволені наявною науково-методичною літературою, підручниками й навчальними посібниками, необхідними для професійної діяльності з метою організації та здійснення наглядових, соціальних, виховних і профілактичних  заходів у пенітенціарній системі України; лише 28,82% респондентів вважають, що дисципліни, передбачені навчальним планом, забезпечують необхідний рівень знань і вмінь для майбутньої  професійної діяльності  в пенітенціарній системі України; лише 29,08% студентів вважають себе повністю підготовленими до майбутньої професійної діяльності в пенітенціарній системі України;  48,42%  студентів погоджуються з думкою, що підготовка юристів для Державної пенітенціарної служби України повинна здійснюватись як у відомчих вищих навчальних закладах, так і в інших вищих навчальних закладах; лише 5,69% студентів володіють знаннями з історії виникнення й розвитку пенітенціарної системи; 30,69% майбутніх фахівців повністю володіють знаннями про міжнародні стандарти поводження із засудженими та попередньо ув'язненими особами; 20,83% студентів повністю володіють знаннями про систему органів та установ, які виконують кримінальні покарання в Україні; лише 19,51% опитаних володіють  уміннями визначати підстави для звільнення від відбування покарання; лише 9,71% студентів повністю володіють уміннями надання правової допомоги особам, звільненим від відбуття покарання; 4,99% респондентів повністю володіють уміннями організації та проведення виховної роботи з неповнолітніми засудженими; лише 2,81% майбутніх фахівців підготовлені до організації та проведення  профілактичних заходів виховного впливу стосовно засуджених і попередньо ув'язнених осіб; 12,17% студентів повністю володіють  знаннями про  процес ресоціалізації засуджених, його зміст; 21,64% опитаних володіють знаннями про причини й умови, що сприяють учиненню конкретних видів злочинів (втеч, дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, захоплення заручників, убивств, масових заворушень, злісної непокори та ін.);  10,15% респондентів повністю володіють знаннями про юридичну культуру; лише 4,22% студентів володіють знаннями про основи пенітенціарної педагогіки та психології та 17,86% студентів визначилися, що володіють уміннями орієнтуватися в нетипових ситуаціях, самостійно робити висновки та аналізувати їх.

Висновки. Таким чином, аналіз результатів анкетування студентів  щодо сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в Державній пенітенціарній службі, здійснений на основі опитування 452 студентів вищих навчальних закладах України, свідчить про недостатній рівень їх готовності до професійної діяльності в пенітенціарній системі України.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в науковому обґрунтуванні, описі та впровадженні моделі формування готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України.

 

Список використаних джерел

  1. Гуцев Олег Володимирович. Подготовка работников пенитенциарной системы к деятельности по ресоциализации осужденных : автореферат  дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / О. В. Гуцев. – 2012. – 31 с. – Режим доступа : http://www.apkpro.ru/content/view/3417/480/.
  2. Зінченко С. А. Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу – головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України [Електронний ресурс] / С. А. Зінченко. –  Режим доступу : // www.minjust.gov.ua.
  3. Навчальні заклади Державної пенітенціарної служби України [Електронний ресурс] // Державна пенітенціарна служба України. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/ua.
  4. Посадові кваліфікаційні вимоги до персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ № 115 від 08.05.2008 р. Державного департаменту України з питань виконання покарань.
  5. Наказ № 197 від 07.09.2002 р. Державного департаменту України з питань виконання покарань "Про затвердження Посадових кваліфікаційних вимог до основних категорій персоналу кримінально-виконавчої системи".
  6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України  : Закон України від 23 червня 2005 р. № 2713–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua.
 

Ситовская Л.В. Анализ современного состояния готовности будущих юристов к профессиональной деятельности в пенитенциарной системе Украины

В статье осуществлен анализ результатов анкетирования студентов  относительно современного состояния готовности будущих юристов к профессиональной деятельности в пенитенциарной системе Украины. Проанализированы результаты исследования знаний, умений и навыков, а также профессионально личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в Государственной пенитенциарной службе Украины.

Ключевые слова: юрист, готовность, профессиональная деятельность, готовность, к профессиональной деятельности, пенитенциарная система, анкетирование.

 

Sitovska L.V. The Contemporary State Analysis of the Future Lawyers’readiness to the Professional Activity in the Penitentiary System of Ukraine

The article analyzes the results of students’ surveys of the contemporary state of the future lawyers’readiness to the professional activity in the penitentiary system of Ukraine. The study results of knowledge, abilities and skills, and also professional and personal qualities, necessary for carrying out the professional activity in the state penitentiary service of Ukraine are analyzed.

Key words: lawyer, readiness, professional activity, readiness to professional activity, penitentiary system, survey.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3750