Return to Розділ 4. Методика, досвід

Груба Т.Л. Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи

Груба Т.Л.,
доцент кафедри української мови та методик викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Рецензент: Горошкіна О.М.,
професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук

 

Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи

 

У статті розкрито питання реалізації жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи; доповнено визначені в науковій літературі критерії відбору жанрів мовлення; визначено ефективні вправи й завдання та подано їх приклади.

Ключові слова: жанри мовлення, жанровий аспект, фаховий текст, учні профільних класів.

 

Постановка проблеми. Зміни в системі сучасної освіти зумовили і змінювання її завдання – сформувати різнобічно розвинену, ініціативну, конкурентоспроможну, соціально мобільну особистість, яка в майбутньому зможе реалізуватися як професіонал в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства, особистість, якій притаманна справжня культура спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності та яка володіє засобами самовираження рідною мовою, уміє аналізувати і продукувати тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення залежно від комунікативної ситуації. Зважаючи на це, актуальності набуває розвиток в учнів здатності до креативно-когнітивної діяльності, підтримання в них високої мотивації до навчальних дій, формування вмінь моделювати тексти різної жанрово-стильової належності.

Аналіз досліджень і публікацій. Нині вчителі-словесники все більше уваги приділяють реалізації жанрового аспекту навчання української мови. Перехід учнів до жанрового щабля метакомунікативної рефлексії дозволяє наблизити їх до реальної мовленнєвої практики завдяки багатства й закріпленості жанрових ознак [3]. Якщо мовленнєвий жанр стає предметом вивчення, набуває актуальності проблема мовних засобів, що його характеризують. Основою формування жанрової компетентності старшокласників стають такі чинники: удосконалення знань про мовленнєву ситуацію, змістово-композиційні, лінгвостилістичні особливості жанрів. Засвоївши параметри характеристики окремих жанрових різновидів у їх взаємозв’язку, учні отримують основу для конструювання власних висловлень у певному жанровому контексті [4]. Крім того, погоджуємося з Н. Голуб [1], яка вважає, що мотиваційною основою вивчення мовленнєвих жанрів у шкільному курсі української мови є такі висновки М. Бахтіна:

  1. Теорія МЖ пропонує універсальний підхід до мовленнєвої поведінки людини, механізмів породження й інтерпретації текстів.
  2. Знання жанрів дає змогу людині почуватися впевненіше в багатьох життєвих ситуаціях, повніше й яскравіше розкривати свою індивідуальність, більш гнучко й тонко відображати неповторну ситуацію спілкування, досконало здійснювати власний мовленнєвий задум.
  3. МЖ організовують мовлення таким же чином, як його організовують граматичні форми.

Особливості навчання окремих жанрів мовлення розкрито у працях Н. Голуб, О. Горошкіної, Н. Остапенко, Я. Прядки, Г. Шелехової та ін. Водночас бракує робіт, у яких були б визначені особливості реалізації жанрового аспекту навчання української мови у профільній школі. Це й зумовило актуальність нашої наукової студії.

Мета статті – розкриття особливостей реалізації жанрового аспекту навчання української мови у профільній школі.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі жанр визначають як "мовленнєвознавчу категорію, що характеризується конкретністю й дає змогу наблизити навчання до безпосередніх потреб комунікативної практики" [3, с. 6]; “визначений мовленнєвою ситуацією різновид текстів, що існує в межах того чи того функційного стилю й має відносно стійку спільність змістово-композиційних, лінгвостилістичних та в низці випадків – техніко-реалізаційних особливостей; динамічна структурна модель створення таких текстів відповідно до особливих норм їх” [6, с. 56–57].

На думку Н. Голуб [2], жанр визначає певні норми комунікативної взаємодії, однак кожна жанрова дія має унікальні властивості. Її неповторність пов’язують з унікальністю комбінації складників комунікативної ситуації соціальної взаємодії, що надає мовній особистості велику свободу вибору манер мовленнєвої поведінки всередині жанрового спектаклю; відповідно різні жанри дають учасникам спілкування неоднаковий набір можливостей.

Зважаючи на це, виникає потреба відібрати для вивчення на уроках української мови у профільній школі такі жанри мовлення, що відповідатимуть запитам сьогодення.

Беручи за основу виділені О. Горошкіною критерії відбору жанрів, зокрема відповідність жанру віковим особливостям учнів, навчальні, розвивальні можливості жанру, його комунікативну значущість, вважаємо за необхідне як один із чинників додати зорієнтованість на майбутню фахову діяльність. Чинними програмами з української мови для профільних класів передбачено засвоєння учнями жанрових особливостей резюме, вітального адреса, переговорів, ділової бесіди тощо. Водночас, зважаючи на стрімкий розвиток інформаційного суспільства, виправданим видається включення таких жанрів, як інструкція, електронний лист, дискусія в чаті, презентація, інтерв'ю, репортаж та ін.

Погоджуємося з думкою науковців (О. Горошкіна, А. Нікітіна, М. Пентилюк), що розвитку мовлення старшокласників сприяє система завдань щодо кожного жанру. Особливу роль мають завдання аналітичного характеру (аналіз конкретного друкованого чи аудіо- або відеоматеріалу в формі тексту, аналіз власної мовленнєвої поведінки); аналітико-синтетичного й конструктивного характеру. Аналітико-синтетичні вправи відкривають можливості для формування в учнів мовленнєвих умінь, спрямованих на часткову синтетичну діяльність: створення фрагмента тексту на основі запропонованого, поширення вихідного тексту, заміна окремих текстових фрагментів тощо. Вправи конструктивного характеру дають змогу залучити учнів до креативної діяльності [7]. 

Формуванню вмінь старшокласників моделювати висловлення різних жанрів мовлення сприятиме аналіз фахових текстів, що дасть змогу засвоїти жанрові характеристики, удосконалити вміння обирати певний жанр мовлення, беручи до уваги його мету і функцію, відповідні мовно-стилістичні засоби. Наголошуємо на наданні пріоритету саме фаховому тексту для засвоєння жанрів ділового мовлення учнями профільних класів, оскільки такий текст є результатом комунікативної діяльності та становить зв'язне, логічно структуроване, завершене комплексне висловлення, яке описує специфічний для певного фаху об'єкт адекватними для ситуації мовними засобами й може доповнюватись візуальними; дає змогу популяризувати фахові знання серед зацікавлених представників суспільства [5].

Наприклад, у чинній програмі з української мови передбачено засвоєння особливостей такого жанру усного ділового мовлення, як переговори. Передувати самостійному моделюванню переговорів мусить така аналітична вправа на текстовій основі:

І. 1. Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

2. Випишіть з тексту слова, які можна використати під час тлумачення поняття "переговори".

3. Чи можна, керуючись інформацією з тексту, визначити жанрову належність переговорів? Запишіть мовні й стилістичні ознаки жанру переговори.

Переговори є важливою складовою нашого життя, хоча ми над цим не задумуємось. Ми постійно про щось домовляємось, спілкуючись, намагаємось вирішити ті чи ті питання в сім’ї, в діловій сфері тощо. За допомогою переговорів визначають позицію сторін, досягають згоди та залагоджують суперечності.

Переговори – це метод досягнення угоди шляхом ділового спілкування, коли обидві сторони мають і спільні, і протилежні інтереси.

Структурні елементи переговорів такі: докомунікативний етап (збір інформації, аналіз проблеми, визначення мети і задач), комунікативний етап (представлення сторін, виклад проблем і мети, діалог учасників (уточнення, обговорення, узгодження інтересів); посткомунікативний етап (аналіз переговорів).

Автор книги "Як вціліти серед акул" міліонер Харві Маккей вважає, що переговори виграє той, у кого більше інформації, кращий план і вища майстерність. Отже, на перший план цей знавець переговорного процесу висуває ретельну підготовку.

Під час переговорів потрібно концентрувати увагу на суті проблеми, а не на відносинах сторін. Не можна переносити ваше ставлення до співрозмовника на предмет обговорення, критикувати особистісні якості опонента. Краще поставте себе на їхнє місце. Пам’ятайте: "ваша проблема – не провина інших".

Концентруйтесь на інтересах, а не на позиціях. Замість того, щоб сперечатися про позиції, треба дослідити інтереси один одного. Щоб зрозуміти інтереси сторін стосовно їх позицій, потрібно виконати такі дії: поясніть свої інтереси; визначте інтереси іншої сторони; обговоріть спільну тему; будьте конкретними, але гнучкими; будьте стійкими, захищаючи свої інтереси (за А. Дегтеренко).

ІІ. 1. Яких правил мовленнєвого етикету потрібно дотримуватися під час переговорів?

2. Прочитайте приказки і прислів'я. Які з них можна використати як правила під час переговорів?

1. Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо. 2. Краще недоговорити, ніж переговорити. 3. Умієш говорити – умій слухати. 4. Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. 5. Що маєш казати – наперед обміркуй. 6. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути. 7. Більше діла – менше слів.

3. Що спільного й відмінного між переговорами, суперечкою, дискусією, полемікою, бесідою?

4. Чи можна вважати синонімами слова переговори і перемовини?

ІІІ. Сформулюйте правила, яких потрібно дотримуватися під час переговорів.

Виконуючи аналогічні вправи, учні матимуть змогу поглибити знання про композиційні й лінгвостилістичні характеристики окремих жанрових різновидів у їх взаємозв’язку, що стане основою для самостійного моделювання висловлень у певному жанровому контексті відповідно до прогнозованої ситуації спілкування. 

Висновки. Успіх та ефективність роботи над засвоєнням жанрів мовлення учнями профільних класів залежить від методично правильно організованого підготовчого етапу: відбору дидактичного матеріалу до уроку (теоретичний матеріал про обраний для засвоєння жанр, тексти-зразки, зокрема фахові та ін.) і вибору адекватних меті й завданням методів і прийомів, наприклад, аналітичні, аналітико-синтетичні й конструктивні вправи, проблемна бесіда, ділові ігри тощо.

Межі наукової студії дозволили розкрити лише один з напрямів реалізації жанрового аспекту навчання української мови у профільній школі. Перспективним для наших подальших наукових досліджень стане визначення особливостей засвоєння старшокласниками інших жанрів мовлення.

 

Список використаних джерел

  1. Голуб Н. Б. Особливості текстотворчої діяльності учнів 5-7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови [Електронний ресурс] / Н. Б. Голуб // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2013. – Вип. 20. – (Серія 16. "Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики"). – С. 72–76. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 016_2013_20_19.
  2. Голуб Н. Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 13–18.
  3. Горошкіна О. М. Жанровий аспект розвитку мовлення учнів / О. М. Горошкіна // Освіта та педагогічна наука. – 2012. – № 2. – С. 5–10.
  4. Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004.– 360 с.
  5. Міщенко А.Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації): монографія / А. Л. Міщенко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 448 с.
  6. Педагогическое речеведение : слов.-справ. / под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской ; сост. А .А. Князьков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.
  7. Пентилюк М.І. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти / Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9–10. – С. 76–84.

 

Грубая Т. Л. Реализация жанрового аспекта обучения украинскому языку учащихся профильной школы

Актуальность научной статьи обусловлена изменениями задач современного образования – сформировать разносторонне развитую, инициативную, конкурентоспособную, социально мобильную личность, которая в будущем сможет реализоваться как профессионал в условиях динамичного развития информационного общества. Это обуславливает акцентуацию внимания учителей на развитии в учащихся способности к креативно-когнитивной деятельности, поддержании в них высокой мотивации к учебным действиям, формировании умений моделировать тексты различной жанрово-стилевой принадлежности. Переход учащихся к жанровой степени метакомуникативной рефлексии позволяет приблизить их к реальной речевой практике.

Ключевые слова: жанры речи, жанровый аспект, профессиональный текст, учащиеся профильных классов.

 

Hruba, T.L. Implementation of the Genre Aspect of Teaching Ukrainian Language for Students of Profession-Oriented Schools

The relevance of the scientific article is caused by task changes of the modern education – form a comprehensively developed, active and competitive, "social mobility" person, who will establish himself/herself in the future as a true professional under the dynamic development conditions of the informational society. It confirms focusing teachers' attention on pupils' development of the ability for creative and cognitive activities, providing a highly motivated support in educational activities and shaping modeling skills of different genre and stylistic identity texts. The pupils' transition to the phase of objective and communicative reflection allows bringing them closer to a real speech practice due to the prosperity and fixing of genre features.

Key words: speech genres, genre aspect, professional text, students of specialized classes.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4049