НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №3(15), 2011

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Клокар Н.І. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти

Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теоретико-методологічні  та технологічні засади

Лук'яненко Г.І. Проблеми розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління

Сакалюк О.О. Змістово-когнітивний компонент готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Климчук І.О. Особливості формування економічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу

Капченко Л. Дефініція педагогічної майстерності

Шахрай В.М. Критерії та показники визначення сформованості соціальної компетентності особистості

Дашевська І.М. Теоретико-методологічні засади формування готовності майбутніх фахівців туристичної сфери до екскурсійної діяльності

Скороход О.М. Мультикультура викладача вищої технічної школи як фактор підвищення педагогічної ефективності системи підготовки фахівців сфери інженерії та технологій

Бондар Т.О. Педагогічний контроль рівня фізичної підготовленості школярів в аспекті компетентнісного підходу

Свириденко О.О. Теоретичні засади виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах

Колодько Т.М. Науково-дослідницька робота у підготовці майбутніх учителів іноземних мов

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Махінов В.М. Моделювання соціокультурних комунікативних завдань як засобу формування мовної особистості майбутнього вчителя

Передерій О.Л. Становлення основних складових Я-концепції особистості учнів вальдорфської школи

Грудок-Костюшко М.О. Структура україномовної діалогової компетентності учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл

Дяченко С.В., Хміль Н.А. Використання соціальних мережевих сервісів Web 2.0 у професійній діяльності вчителя початкової школи

Грибок Н.М. Адаптування змісту методичної підготовки з фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

 

Розділ 4. Методика, досвід

Сметаніна Л.С. Методичні рекомендації до впровадження педагогічної технології організації алгоритмічної діяльності

Зелена І.О Методичний аспект естетико-педагогічної підготовки студентів на спеціальному факультеті

Зеліковська О.О. Розвиток пізнавальної самостійності студентів економічного профілю у процесі формування міжкультурної компетенції

Малюга О.С. До питання критеріїв визначення рівня володіння іншомовним читанням

Мельниченко О.П. Сучасні методи оцінювання знань

Пономарьова В.А. Мета, завдання і зміст формування  ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Мартинюк О.В. Проблеми професійної підготовки перекладачів у педагогічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців

 

Розділ 6. Історія освіти

Вереітіна І.А. До інновацій через ретроспективу: методи навчання англійського писемного мовлення (1950-1980)