Return to Випуск №2(20), 2013 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=510

Лаврентьєва О.О. Напрями й підходи до організації методологічної підготовки менеджера освіти

УДК 378.147: 371.134                                                                          Лаврентьєва О.О., доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України   Напрями й підходи до організації методологічної підготовки менеджера освіти    У статті розкрито питання змісту методологічної підготовки менеджера освіти. Проаналізовано зміст професійних знань, принципів, закономірностей, методів, …

Білянін Г.І. Профілі професійної компетентності управлінського персоналузакладів освіти

   Білянін Г.І.,      директор інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент   Профілі професійної компетентності управлінського персоналузакладів освіти   У статті проаналізовано трактування сутності "понять компетентність", "професійна компетентність", "профілі професійної компетентності" щодо довільного суб’єкта діяльності. Розглянуто специфіку роботи  управлінського персоналу закладів освіти. Визначено особисті якості, навички та професійні якості, якими повинні володіти керівники …

Мартиненко С.А. Фахова компетентність: психолого-педагогічний аспект

УДК 37.013.77-047.22 Мартиненко С.А., аспірантка кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету Рецензент: Цвєткова Г.Г., викладач кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент   Фахова компетентність: психолого-педагогічний аспект   У статті обґрунтовано існування різних підходів до розкриття значення категорії "фахова компетентність" у сучасній психолого-педагогічній літературі: як основи професійного становлення спеціаліста, як складової професіоналізму …

Герасимова І.Г. Вплив способу життя на професійну мобільність майбутніх фахівців

УДК 378 Герасимова І.Г., доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент   Вплив способу життя на професійну мобільність майбутніх фахівців   У статті обґрунтовується необхідність урахування способу життя майбутніх фахівців, способу життя спільноти, до якої вони належать, у формуванні їх професійної мобільності.   Ключові слова: професійна підготовка, професійна …

Батієвська Т.В. Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

УДК 378.22:74:[004] Батієвська Т.В., асистент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка   Рецензент: Стрельніков В.Ю., завідувач кафедри педагогіки, культорології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор педагогічних наук, професор   Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва   Статтю присвячено питанню вдосконалення змісту …

Андрієнко М.В., Талан І.С. Життєва компетентність дитини та безпека життєдіяльності

УДК 372.3 Андрієнко М.В., заступник начальника Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кандидат історичних наук   Талан І.С., науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності навчально-методичних установ Науково-методичного центру післядипломної освіти у сфері цивільного захисту   Рецензент: Литвиновський Є.Ю., провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності навчально-методичних установ Науково-методичного центру післядипломної освіти у …