НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №2(17), 2012

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Клокарь Н.И. Развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров в условиях евроинтеграции

Корчак Т.А. Принципы тотального управления качеством в системе повышения квалификации педагогов

Краснова М.А. Knowledge management в системе повышения квалификации педагогов

Старченко В.Н. Системные составляющие теории принятия управленческих решений менеджера в образовании

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Шевель Б.О. Експериментальна перевірка впровадження методики формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Лебедєва А.В Становлення особистості в контексті формування професійної компетентності фахівця

Зайцев В.О. Критерії та показники професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи

Василенко М.Є. Вихідні положення критеріально-оцінювального апарату вивчення готовності майбутніх правників до консультативної юридичної праці

Павлова Н.С.Активізація розумової діяльності учнів у процесі навчання інформатики

Ніколайчук Н.М. Сутність та особливості мотивації як предмета педагогічного дослідження

Королюк С.В. Громадсько-державне управління школою: особливості впровадження

Аносова А.В. Комунікативна культура старшокласників і особливості її вияву у мережі Інтернет

Кірик М.Ю. Інноваційні підходи у підготовці вчителів початкових класів до формування початкових навичок читання, письма та мовлення першокласників у системі післядипломної освіти

Степаненко О.І. Зміст та особливості моделі формування готовності викладачів вищої школи МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Чепурченко О.В. Розвиток інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти

Якухно І.І. Інноваційні технології навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти

Покроєва Л.Д., Кравченко Г.Ю. Моделювання процесу професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних  закладів у системі післядипломної  педагогічної освіти

Гавриш Р. Л., Водолазська Т.В. Портфоліо як інноваційна технологія підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Старєва А.М. Регіональний соціокультурний освітній кластер як організаційна умова вирішення проблеми оптимізації навчальних закладів

 

Розділ 4. Методика, досвід

Люріна Т. І. Педагогічна практика як засіб залучення студентів до педагогічної творчості

Ордановська О.І. Концепція підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи

Мірошник С.І. Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти

Водолазська Т.В. Професійна програма розвитку педагога в системі підвищення кваліфікації

Василенко Н.В. Компетентнісна модель системи розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівника профільного навчального закладу: теоретичне і практичне значення

Яременко Н.В., Боярчук О.І. Підготовка класних керівників до розвитку педагогічної культури батьків у системі післядипломної педагогічної освіти

Петрик Ю.Ф. Досвід і перспективи розвитку дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста Білої Церкви

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Карташова Л. А., Бендерець Н.М. Досвід реформування систем педагогічної освіти в Австрії

Кравченко К.А. Характерні риси та особливості організації вищої освіти Німеччини

 

Розділ 6. Історія освіти

Богданець-Білоскаленко Н.І. Науково-педагогічні погляди вчених початку ХХ століття на виховання і навчання дитини рідною мовою

Білаш Л.М. Заслужені вчителі Яготинщини